OCR Output

>> 4 >>

$ 2.

Foredrogos Länsagronomens, Länsmejeristens, Länsträdgårdsmästar—
nes, Agrikulturkemistens, kringresande Slöjdundervisarens, Djurskydds—
föreningens, Dikningsförmannens och Nötboskapspremieringsnämndens be—
rättelser (bil. B—K), hvilka icke upplästes, då det viktigaste af deras
innehåll blifvit angifvet i den upplästa årsberättelsen och de i sin hel—
het komma att intagas i sällskapets tryckta handlingar, hvilka komma
att till hvarje sällskapets medlem utdelas.

$ 3.

Föredrogos sällskapets räkenskaper för det förflutna året, äfvensom
redogörelseräkningar öfver sällskapets fondar, och då samtliga räkenska—
per voro af vederbörande revisorer utan anmärkning granskade, beviljades
derför ansvarsfrihet åt förvaltningsutskottet och redogöraren. Vid före—
dragning af räkenskaperna för 1900 års länsutställning beslöt sällskapet,
på skattmästarens framställning, att om några nu okända utgifter för
nämnda utställning skulle ifrågakomma, dessa då finge af anslaget för
oförutsedda utgifter liqvideras.

$ 4.

Åt forvaltningsutskottet uppdrogs att bestämma tid och plats for.

sällskapets sommarsammankomst.

Med anledning af Konungens Befallningshafvandes i skrifvelse den
6:te nästlidne September gjorda förfrågan, om det bidrag, som under år
1901 beviljats att utgå till pris för hästar inom länet tillhörande under—
distrikt, beslöt sällskapet att i enlighet med förvaltningsutskottets förslag
dertill anvisa 1,000 kronor.

$ 6.

Sedan kronolänsman J. O. Grenholm i Skellefteå hos förvaltnings—
utskottet gjort hemställan om medels anskaffande för verkställande af
kräftodlingsförsök inom länet, hade utskottet hos sällskapet föreslagit att
200 kronor måtte derför anvisas, deraf ena hälften till försök inom norra
delen af länet och andra hälften for samma ändamål inom sodra delen,
och blef detta utskottets förslag af sällskapet godkändt.

$:1;

I öfverensstämmelse med förvaltningsutskottets förslag beslöt säll—
skapet att för hingstinköp afsätta ytterligare 2,500 kronor.