OCR Output

Protokoll, fordt vid Westerbottens läns Kongl.
Hushållningssällskaps vintersammankomst i Umeå den
S:de Januari 1901.

Närvarande: Sällskapets ordförande, Herr Lands—
hofdingen och kommendoxen A. Asker, v. ordföranden,
Ofversten och L. Schoning, Skattmästa—
ren, Häradsskrifvaren och Ridd. O. Th. Bergstrom, Of—
versten och Ridd. E. Wolffelt, Landskamreraren och
Ridd. O. Akerrén, Forste landtmiitaren H. J. Norrman,
Kronolänsman Joh. Broman, Kommissionslandtmätarne
H. R. Linder, F. O. Sjöström, J. E. Linder, S. F. Nor—
berg, I. A. Lindahl och A. Sandqvist, Direktören och
Ridd. L. Kjellén, Ofverjigmistaren och Ridd. A. M.
Hellstrom, Lektor C. N. Pahl, Länsmejeristen Edvin
Westerlund, Länsagronomen A. Bosin, Skiftesgodemännen
P. Sandström och Aug. Lundberg i Teg, Kamrer A.
G. Elfstadius, Flottchefen R. Härdelin, Öfverjägmästa—
ren och R1dd Th. Ortenblad, Borgmästaren Albin Ahl—
strand, Ofverstelojtnanten och Ridd. W. Stolpe, Kap—
tenen och Ridd. O. Scherdin, Kronolänsman J. A. Läth,
Redaktör O. Åkerberg, Ingeniörerna S. J. Johansson
och Knut Widmark, v. Häradshöfding G. Ahrling, Agro—
nomen O. E. bundm, Handlanden P. Janze, Byggmiista—
ren C. G. W. Andersson, Målaren A. Forsberg, Kyrko—
herden K. Hallberg, Kyrkovärden Joh. Pettersson, Fa—
brikör J. A. Pettersson, Kronojägaren Ernst Jonsson, Hem—
mansegarne J. Jonsson, Erik Sandgren, August Johansson
m. fl,, hvilkas namn ej antecknats å den framlagda listan.

$ 1.

Sedan Herr Ordföranden helsat de närvarande välkomna, betonade
han, att jordbruket sedan urminnes tider varit vår modernäring och hus—
hallmngssallskapets uppgift att genom spridande af medelst erfarenhet
vunna rön verka för jordbrukets främjande. ”Talaren redogjorde härefter
för hufvudinnehållet af forvaltningsutskottets utgiftsforslag, i hvilket bland
andra utgifter kr. 10,000 skulle afsättas till besparingsfonden, som deri—
genom komme att uppgå till 50,000 kronor.

Under uttalande af förhoppning om ett godt samarbete förklarade
hr ordföranden sällskapets vintersammankomst öppnad, hvarefter sällska—
pets årsberättelse af undertecknad upplästes (bil. A).