OCR Output

i den utländska litteraturen. > Dock synes af denna att äfven
andra komplikationer, hvilka jag ej varit i tillfälle att observera,
förekommit, i främsta rummet meningiter. De pneumoniska
affektionerna beskrifvas i allmänhet såsom de ofvan skildrats,
och den anmärkningen är vanlig, att de väsentligen anatomiskt
skilja sig från den kroupösa pneumonien. Denna förekom en¬
dast i några få fall på Sabbatsbergs sjukhus under den tid
influensan herskade. I ett af de fall, som obducerades, hade
influensa också förekommit, men som dödsorsak upptogs den
kroupösa pneumonien, emedan denna upptog 24 lob och visade
alla karaktererna af ett typiskt kroupöst exsudat. Att de bak¬
teriologiska undersökningarne gjort antagligt, att i flertalet fall
samma bakterie, pneumonidiplokocken, vållat både influensans
bronkopneumonier och den kroupösa pneumonien, visar blott
att samma patogena bakterie under olika predisponerande mo¬
ments inverkan kan åstadkomma olika anatomiska läsioner.
Undersökningarne hafva ju också gjort i hög grad antagligt, att
de vanliga bronkopneumonierna under barnaäldern leda sitt
upphof från samma diplokock, hvilken för öfrigt under andra
förhållanden återigen visar sig pyogen.