OCR Output

33

äldre tuberkulösa affärer var det senare alternativet det an¬
tagliga.

En annan utgång af bronkopneumonierna kom också till
observation på obduktionsbordet nämligen den i cirrhotiska för¬
ändringar med bronkektasier. Den visade sig dock aldrig så
höggradig, att den kunde anses som dödsorsak utan förekom
alltid tillsammans med andra gravare förändringar t. ex. ne¬
friter eller fettdegenerationer af hjertmuskulaturen.

Den senäre förekom i flera fall och måste i ett anses
som dödsorsak. Den hade nämligen medfört höggradig ut¬
vidgning af hjertkamrarne med thrombbildning i dem och för¬
anledt en höggradig insufficiens i hjertarbetet, kännetecknande
sig i venösa hyperämier i lefver, mjelte och njurar och i stora
transudater i de serösa kaviteterna. Intet annat orsaksmoment
till densamma föreligger utom den vid influensan normalt före¬
kommande hjertköttdegenerationen. I flera fall hade den akuta
parenkymatösa degenerationen af njurarne åstadkommit en död¬
ligt förlöpande akut nefrit: njurarne visade då samma makro¬
och mikroskopiska beskaffenhet som skarlakansfebernjurar.

Fördelar man alla fallen på de särskilda komplikationer,
som vid obduktionen visade sig vara den väsentliga, så erhåller
man följande tabell, hvilken utvisar den kapillära bronkitens
och bronkopneumoniens dominerande ställning som vigtigaste
anatomiska rubbning:

kapillär bronkit enbart 14
bronkopneumoni ............ 23
bronkopneumoni med plouritiskt; exeudat-. 8
[FOR NNE BN SÄ SEEN IDE UL DA 02 Sr tad Get äs sp ska vDSTG ASSR OL ANS Sod eR Vard ri ba FRAN INA RANA FÅ 4
förändringar i tarmkanalen 2
förändringar i ledgångarne dr S
fettdegeneration i björtmnelustepen. 2
akut nefrit 2

Summa 57
Nu meddelade fakta öfverensstämma i allt väsentligt med de
Spridda, små och jemförelsevis få meddelanden, som publicerats

2
od