OCR Output

och plägar döda avancerade ftisici utan att bronkopneumonier
eller pleuriter hinna uppstå; sjelfva infektionen i ett tidigare
stadium synes tillräcklig, liksom den i allmänhet är tillräcklig
att på samma sätt döda ålderstigna eller genom föregående
sjukdomar försvagade. Utan tvifvel har influensan sålunda
dödat icke få genom ftisis, andra sjukdomar eller ålder svaga
individer, hvilka annars kunnat motse en åtskilliga månader
längre lifstid.

Obduktionerna visade, hvad öfriga organ beträffar, föga
anmärkningsvärdt. Hjernhinnorna visade vanligen stas och ödem,
hjernmassan visade ofta ökad blodprickighet; larynx, trachea
och farynx visade sig vanligen innehålla sekret af samma art
som det i bronkerna befintliga; en gång hade under sjukdomen
abort förekommit, utan att obduktionen kunde påvisa annan
orsak till densamma än infektionssjukdomen; i flera fall före¬
kommo variga otiter.

De mera aflägsna följderna af influensan och dess kom¬
plikationer hade man ej sällan tillfälle att studera under de
följande månaderna efter epidemiens utslocknande i januari.
Inalles 12 fall förekommo, i hvilka dödsorsaken utgjordes af
sjukliga förändringar af denna art.

Den förnämsta var, som man kunde förutse, tuberkulos
som sällat sig till influensabronkopneumonier. I flera fall
kunde med visshet af obduktionen utsägas att dekursen varit
den nu sagda; influensan var det primära och tuberkulosen
sekundär. De tuberkulöst förändrade lungpartierna utgjordes
nämligen uteslutande af de bronkopneumoniska härdar, hvilka
under influensan uppkommit, och hvilkas uppkomst blifvit kli¬
niskt påvisad. Dessa voro så godt som fullständigt förvandlade
till tuberkulösa massor; tuberkulösa peribronkiter med ostiga
pneumonier, i hvilka massor af tuberkelbaciller kunde påvisas;