OCR Output

Det stora flertalet obduktioner, såväl af dem som före¬
kommo på Sabbatsberg som i enskild praktik, gälde patienter
som icke visade några andra väsendtliga organförändringar, än
sådana som influensan förorsakat, åtminstone inga sådana som
föranledt sängliggande. Flertalet af liken erbjöd visserligen
tecken på dåligt nutritionstillstånd, antingen orsakadt af ålder¬
dom eller af dåliga lefnadsvilkor, och några visade organiska
kroniska sjuklighetstillstånd. Dock har tydligen i dessa fall
influensans dödliga förlopp i främsta rummet varit beroende
på detta smittämnes egen intensitet. Men i en del andra fall
som äro medräknade i statistiken — de uppgå till 18 — hafva
dessutom grava anatomiska förändringar förelegat, som gjort
patienterna så föga resistenta, att antagligen utan dessa sjuk¬
domen fått ett annat förlopp. Till sådana förändringar hafva hört
pyopneumothorax, pelveoperitonit, svåra okompenserade hjert¬
fel, blåsesten, phlegmoner, kräfta. Oftast hafva likväl dessa svåra
lidanden utgjorts af tuberkulös ftisis, hvilken tydligen 1 högsta
grad disponerade de influensasjuke för en dödlig utgång. Om
dessa falien kan anföras, att ingen enda gång de vanliga bronko¬
pneumonierna kunde med säkerhet konstateras. Allmänt ut¬
bredd bronkit förefans, och i flertalet fall förekommo äfven
lobulära pneumonier, men dessa visade de vid tuberkulös kro¬
nisk ftisis vanliga karaktererna af gråaktig, halfoenomskinlig
S. k. gelatinös färgton och vanligen äfven centrala, gulgröna,
ostdegenererade ställen, och syntes således vara af äldre datum,
emedan den tid som förflutit sedan influensan utbrutit och
döden hos dessa ftisici inträffat var så kort — den räknades
i allmänhet i dagar, ej i veckor — att ej de degenerativa pro¬
cesserna tyckas under den korta tiden hunnit utveckla sig.
Diagnosen på död genom influensa kunde dock ställas till följd
af de utbredda och höggradiga akuta parenkymatösa degenera¬
tionerna, och blef ej beroende blott af den kliniska diagnosen.
De ftisici, som under samma tid afledo men ej genom influensa,
visade icke dessa höggradiga parenkymatösa degenerationer
och de förekomma i frisis ej om denna ej är »florid» eller en
allmän akut miliärtuberkulos tillstöter. Jag fick det intrycket
af dessa under influensan döda ftisici, att influensa kan döda