OCR Output

De fall, då förändringar i ledgångarne varit det mest
i ögonen fallande obduktionsfenomenet, äro ännu färre än
de föregående. Endast tvänne fall kunna räknas hit. I det
ena förekom varbildning i några få leder, i det andra i en
mängd, och varbildningen förekom i det senare fallet dess¬
utom å en mängd spridda ställen i huden.

Det första fallet gälde en medelålders man, som varit
begifven på starka drycker. Liket visade de efter influensa
vanliga akuta parenkymatösa degenerationerna särdeles hög¬
gradiga; allmän ikterus förekom också. I högra knäleden
förekom en betydlig förökning af synovialvätskan; den var
grumlig, gulgrå, varhaltig, tjockflytande. Ledens inre yta
var starkt hyperemisk, synovialmembranen ansväld, uppluck¬
rad, injicierad. I högra fotleden fans en likadan, men min¬
dre betydande ansamling af varblandad, gulgrå synovial¬
vätska, synovialmembranen likadan som i knäleden. — Det
andra fallet gälde eu 17-årig kraftig arbeterska. Äfven detta
lik visade de akuta parenkymatösa degenerationerna särdeles
höggradiga och för öfrigt som väsentligaste förändring led¬
gångsaffektioner. Dessa voro ej blott flera än i förra fallet
utan äfven gravare. Venstra handleden, en mängd finger¬
leder, venstra knäleden, högra knäleden, en mängd af fotens
ledgångar visade sig innehålla grågult eller mera rödgrått
var, af i de olika lederna vexlande konsistens. TLedgångarnes
väggar voro i allmänhet starkt angripna, höggradigast den
venstra handleden, hvars brosk voro ulcererade och som spon¬
tant genombrutits, så att varet infiltrerat handens och under¬
armens inre sida. Varet i de redan omtalade hudabscesserna
af samma beskaffenhet som från ledgångarne omtalats.

Den mikroskopiska undersökningen utvisade, att varet
i båda fallen innehöll rikligt med mikrokocker, hufvudsak¬
ligen streptokocker. Det hade öfverallt samma beskaffenhet,
hvilken fullständigt öfverensstämde med den som i det pleu¬
ritiska exsudatet förekom, utom deri att det ibland var
något rödgrått till följd af inblandadt färgämne från blöd¬
ningar. Det utmärkte sig alltså liksom de pleuritiska exsu¬
daten från vanligt var genom mindre tjock konsistens, men
egde en viss klibbighet och seghet.