OCR Output

tor och syphilitiker, som i ett par månader lidit af rekur¬
renta anfall af influensa och slutligen afled under peritonit¬
symptom. Obduktionen utvisade utom akuta parenkymatösa
degenerationer, fetthjerta och fettlefver, en akut peritonit,
som härrörde från flere perforationer af colonsår; peritoniten
var circumskriberad, bildade en håla bakom omentet mellan
colon transversum och tunntarmslyngor. Colons vägg var,
der den bildade begränsningen af denna exsudathåla, grå¬
grönt missfärgad och ytterligt skör samt på fera ställen
perforerad; efter colons uppklippning visade sig att dess
slemhinna var säte för en utbredd och på en mängd ställen
ända ner till serosan sig sträckande difteritisk process, som
endast lemnat smärre rester af slemhinnan i colon trans¬
versum oangripna. Slemhinnan var i allmänhet infiltrerad
af ett grått exsudat, på en mängd ställen förekommo af¬
stötningar af detta exsudat med stora oregelbundna särbild¬
ningar, och på stora sträckor utgjordes sårbottnen blott af
serosan med rester af den infiltrerade tarmmuskulaturen;
här förekommo de omtalade perforationerna. Den difteriti¬
ska processen sträckte sig ända till rectum och till valvula
coli, men åt båda hållen visade den aftagande intensitet,
dock bibehållande samma karakter af difteri. Tarminne¬
hållet i det afficierade partiet var rödgrått, innehållande af¬
stötta slamsor af tarmväggen; här och hvar fekalblandadt.
De solitära folliklarne visade sig ej å de ställen, der pro¬
cessen var minst utvecklad, vara dess utgångspunkt, utan
processen visade sig börja diffust i slemhinnan och submu¬
kosan som ett grågult exsudat. Rectum var oförändradt,
likaså öfriga tarmar och magsäcken, hvilka alla innehöllo
normala contenta. — Den ulcerativa processen hade i detta
fall en helt annan patologisk-anatomisk karakter än i de
föregående; huruvida det etiologiska momentet varit ett
annat kan naturligtvis ej afgöras, då i ingendera fallet
något om detta eller dessa moment är kändt.

Utom de nu meddelade svårare fallen förekommo ofta
katarrala förändringar i digestionskanalen hos influensaliken,
isynnerhet i deras magsäck; ej sällan var denna katarr an¬
ledning till en ofta höggradig retentionsikterus.