OCR Output

dess utsträckning, men långt ymmnigare och här förkommo
dessutom större och oregelbundnare sår, som gått genom
slemhinnan och på flera ställen nått muscularis. Öfve gångs¬
former från de mindre till de större förekommo i mängd.
De större visade på en mängd ställen blodigt infiltrerad
sårbotten och i colon förekom en icke ringa mängd svart¬
aktigt, illaluktande, i sönderdelning stadt blod. Äfven colon¬
såren visade intet bestämdt sammanhang med de solitära
folliklarne. Förändringen utgjordes alltså af en ulcerös
katarral gastroenterocolit af ytterst svår beskaffenhet och
hade otvifvelaktigt genom blödningarne i närmaste hand
varit dödsorsaken. Slemhinnan visade flerstädes uppluckring
och ansvällning, men katarren hade ej öfvergått på duct.
choledochus och ikterus hade ej beledsagat sjukdomen.

Det andra fallet visade ungefär desamma förändringarne
som nyss beskrifvits, dock förekommo inga sår i colon och
de i magsäcken och tunntarmarne voro ej flera, större eller
djupare än i det nyss skildrade fallet, hvarföre alltså pro¬
cessen var af mycket lindrigare art än i detta första fall.
Pat. hade dessutom fått efter influensan en bronkopneumo¬
nisk process af ej ringa utsträckning.

I det tredje fallet förekommo utom de vid influensa
vanliga akuta parenkymatösa degenerationerna i hjertkött,
lefver och njurar inga andra väsentliga förändringar än från
tarmkanalen och dessa voro här inskränkta till magsäcken.
I denna förekommo en mängd sår dels i lilla kurvaturen
dels - iden ”stora.:”De hade” i'alltnänhet "rund "elléti "oval
form, men äfven mera bugtiga sår förekommo. Randen var
jemn och sårbottnen glatt; å flera bland dem var sårbottnen
täckt med blodkoagula. Sårens djup var olika; intet hade
nått. serosan, men många muskellagret. Pylorus var fri från
sår. Maginnehållet var svartbrunt, kaffesumpliknande. Färsk
peritonit med varigt, tjockt exsudat beklädande peritoneum
hufvudsakligen å magsäcken. — Fallet liknade således de
föregående, fastän sårbildningen var inskränkt till magsäcken,
och peritonit komplicerat förändringen.

Det fjerde fallet visade betydligt svårare tarmaffektion
och af en annan art. Det gälde en medelålders man, pota¬