OCR Output

2

fans, var det ofta ganska betydligt, ofta så betydligt, att pleu¬
riten tycktes mera hafva bidragit till den dödliga utgängen än
bronkopneumonien och den kapillära bronkiten. Men ej sällan
förekom exsudat, fritt och i stora qvantiteter, utan att någon
bronkopneumoni vid obduktionen förefans. Exsudatet vid alla
fallen af influensapleurit hade en egendomlig beskaffenhet; det
var hvarken serofibrinöst eller rent varigt, utan bestod af en
blandning af båda dessa exsudats karakterer, hvarjemte det var
mera liksom slemmigt och tråddragande, på samma gång som
det likväl var mera tunnflytande än det variga exsudatet; i
alla sina lager var det starkt grumligt och ogenomskinligt,
innehöll en mängd gulgrå fibrinflockor, och i sina djupare
lager dylika blandade med gulgrått var. På pleura, isynnerhet
dess viscerala blad, funnos gulgrå, oftast geléliknande, men ibland
mer ogenomskinliga fibrinaflagringar, hvilka vanligen nådde en
betydlig, ända till centimeter uppgående tjocklek. I tvänne
fall var detta pleuritiska exsudat kolossalt; det uppgick till
flera liter och sammanpressade lungan fullständigt till hilus.
I intetdera af dessa tvänne fall funnos i den lufttomma lungan
några bronkopneumoniska härdar, endast kapillär bronkit. Exsu¬
datet visade under mikroskopet i alla de undersökta fallen
talrika streptokocker och diplokocker.

lade hufvudrollen vid obduktionen, var jemförelsevis ringa;
endast 4 fall har jag räknat hit. Det första angick en 23-årig
qvinna, för öfrigt frisk. Med undantag af en lindrig kapillär
bronkit och akuta parenkymatösa degenerationer i hjertkött,
njurar och lefver samt en sväld och lös mjelte visade hon
endast förändringar af digestionskanalen. Dessa förändringar
voro i stället så mycket mer genomgripande. Magsäcken visade
en mängd ytliga, endast det öfre lagret af slemhinnan be¬
rörande ulceerationer af ojemn, ofta kantig form, i medeltal
ungefär af fjerdedels qvem. i storlek. De visade inga blöd¬
ningar. Likadana förekommo ytterst sparsamt i duodenum
och jejunum, men ymnigare i ileum. De utgingo bär ej från
de solitära folliklarne eller de Peyerska plaques utan oberoende
af dessa och voro fullständigt af samma beskaffenhet som de
i magslemhinnan. Likadana förekommo också i colon i hela