OCR Output

lufttomt och de infiltrerade partierna sjönko i vatten. Fär¬
gen varierade från mera rödaktigt rödgrå till gråaktig; inga
gulgrå partier förekommo i de fall, som ej haft ett pro¬
traheradt förlopp efter sjelfva influensans afslutning; oftast
voro de infiltrerade partierna gråaktiga. Snittytan var föga
kornig, alltid mycket mindre kornig än i den kroupösa pneu¬
moniens tidigare stadier; ibland var snittytan glatt eller så
godt som glatt. Från denna snittyta afflöt vid tryck ett röd¬
grätt eller grått, jemförelsevis tunnflytande fluidum, som tyd¬
ligt skiljde sig från den kroupösa pneumoniens rödgrå eller
grågula tjocka utpressade parenkymsaft. Parenkymet i de in¬
filtrerade partierna ej så skört som vid den kroupösa pneu¬
monien. Skilnaderna från den kroupösa pneumonien voro så¬
ledes vid dessa obduktioner af bronkopneumonier i ögonen
fallande och som äfven några fall af vanlig kroupös pneumoni
samtidigt förekommo, voro de lätta att genom jemförelse kon¬
statera. ,

Den mikroskopiska undersökningen motsvarade den makro¬
skopiska bilden. I de infiltrerade partierna voro kapillärerna
i alveolernas väggar höggradigt öfverfylda med blod; alveolerna
visade i de tidigare stadierna aldrig samma mängd röda blod¬
kroppar som i den kroupösa pneumoniens röda hepatisation
och framför allt var fibrinnätet löst och luckert. Tidigt för¬
svann detta för exsuderingen af hvita blodkroppar, som i de
grått infiltrerade partierna ensamt fylde alveolerna. I exsuda¬
tet förekom rikligt med kocker, lätt färgbara med anilinfärger,
oftast diplokocker, men ej sällan äfven streptokocker.

I icke få fall visade sig resolution hafva inträdt; någon
abscessbildring förekom deremot aldrig. I ett fall förekom
gangrän i det bronkopneumoniska infiltratet, hvilket intog en
stor del af högra lungans öfre lob. Fallet gälde en 22-årig
arbetare, som antagligen missbrukat spirituosa, åtminstone vi¬
sade han en betydlig fettinfiltration af lefvern.

I icke få fall både från sjukhuset och i privat obduktions¬
praktik förekommo pleuriter med exsudat. TI alla de fall, der
en bronkopneumoni hade nått pleura, visade denna inflamma¬
torisk retning, men endast i ett mindre antal fall hade det
kommit till bildning af ett fritt exsudat. Då fritt exsudat före¬