OCR Output

LL LSUSEREETAFS TITT II LILI

Respirationsapparaten har varit den ojemförligt mest affi¬
cierade. I ganska få fall fattades fullständigt bronkiter och
regeln var, att bronkiten öfvergått till de mindre och innersta
bronkerna, så att en utpreglad kapillär bronkit förelåg. Sällan
var denna kapillära bronkit den enda på influensan beroende
lesionen af respirationsapparaten; detta förekom oftast hos
gamla personer (några fall af personer öfver eller omkring 70 år
i enskild obduktionspraktik) och hos ftisici i avanceradt stadium,
hvilka fått influensan och snabbt dukat under för densamma.
Likaså förekommo några fall, i hvilka digestionskanalens och
ledgångarnes patologiskt-anatomiska förändringar utgjorde det
väsentliga, som vid obduktionen förefans, och i hvilka äfven
respirationsorganet endast visade kapillära bronkiter. — Denna
således i dessa till obduktion komna influensafall så vanliga
bronkit var oftast kapillär; den var då alltid, fastän mer eller
mindre höggradigt, utbredd till lungornas alla delar; bronkerna,
äfven de mindre, innehöllo, vanligen rikligt, gråhvitt, tjockt,
ofta något segt sekret; endast i några färre fall var sekretet
mera genomskinligt, segt, ljust grått.

Den vanligaste komplikationen till den kapillära bronkiten
utgjordes af bronkopneumonier eller katarrala eller lobulära
pneumonier. Dessa hade sitt säte i alla de olika delarne af
lungorna, men tydligen företrädesvis i de bakre partierna,
hvilket ej hindrade, att de förekommo ibland i de främre par¬
tierna, utan att samtidigt de bakre voro afficierade. I allmän¬
het voro de multipla i båda lungorna, men ej sällan förekom
blott en härd i hvardera lungan eller någon gång blott en
härd, men då en större, uti ena lungan. Samtidigt med bronko¬
pneumonierna och de kapillära bronkiterna förkommo oftast
atelectaser samt öfvergångar från atelectasi till bronkopneu¬
moni. Någon gång upptogo bronkopneumonierna större delen
af en lob, vanligtvis då de bakre partierna, och för det mesta
var fallet, att man kunde se huruledes en mängd smärre pneu¬
moniska härdar sammanfutit för att bilda det stora infiltratet;
ofta förekommo nämligen här och hvar inne i detta ännu luft¬
haltiga partier. Någon fullständig lobär infiltration kan jag ej
påminna mig hafva i dessa influensafall sett.

Lungparenkymet i sådana bronkopneumoniska härdar var