OCR Output

Materialet till efterföljande anteckningar om de patologiskt¬
anatomiska rubbningar, som antingen omedelbart följa på in¬
fluensan eller också blifva qvarstående förändringar sedan sjelfva
influensasjukdomen gått till hälsa, utgöres af 46 obduktioner
från Sabbatsbergs sjukhus och 11 från enskild obduktionspraktik.

Med afseende på de förändringar, som direkt orsakas af
influensan, och som utgöra hvad man plägar kalla influensan
och dess komplikationer, har jag i hufvudsak endast att upp¬
repa hvad jag till Sv. Läkaresällskapets protokoll den 21 janu¬
ari d. å. yttrade.

Med afseende på alla de dödsfall, som af influensan och
dess komplikationer direkt förorsakades, kan sägas, att likens
organ visade utpreglade s. k. akuta parenkymatösa degenera¬
tioner, sådana de i våra vanliga infektionssjukdomar förekomma.
Hjertkött, lefver och njurar visade denna »träbe Schwellung »
ofta i hög grad, isynnerhet var hjertköttet ofta i hög grad
afficieradt. Mjelten var oftast sväld, dock aldrig så höggradigt
som i tyfoidfeber, knappast ens så mycket som i vanliga krou¬
pösa pneumonier och den var ofta icke till volymen förökad,
men alltid var den särdeles lös, ibland, och detta ej sällan,
mörjig, vid tryck sönderflytande.

Öfriga väsentliga förändringar läto fördela sig i tre grupper
af obduktioner. I den första förekomma såsom det vigtigaste

apparaten, i den andra gruppen förekomma som den vigtigaste
förändringen lesioner i digestionsapparaten och den sista grup¬
pen omfattar fall, i hvilka betydliga förändringar af ledgån¬
garne förelegat. Naturligtvis förekommer ej sällan, att för¬
ändringar tillhörande den ena af dessa grupper förekomma i
fall, som måst räknas till någon af de andra grupperna; isynner¬
het är vanligt, att förändringar i respirationsapparaten före¬
kommit i fall, hvilka visat djupt gripande förändringar i diges¬
tionsapparaten eller i ledgångarne.