OCR Output

Nn

2
d

tionsorgans slemhinnor lefvande, i regeln ej för oss farliga,
patogena bakterier, få tillfälle att göra sin invasion i orga¬
nismen och framkalla de symptom, som bilda influensan och
dess komplikationer. Att en sådan hypotes ej, lika litet som
den ännu ej bevisade om ett lefvande specifikt smittämne för
influensan, löser frågan, är sjelfklart, då ännu ingen vågar ens
en förmodan om detta praedisponerande moments art; att det
ej kan vara detsamma som den kroupösa pneumoniens, för
öfrigt ännu okända, framgår deraf, att influensan och den
kroupösa pneumonien i epidemiologiskt afseende äro så vidt
skilda från hvarandra. Men emot denna hypotes om ett ej
lefvande predisponerande moment talar dessutom, att vi känna
flera lefvande smittämnen t. ex. tyfoidfeberbacillen, difteri¬
bacillen m. fl. såsom predisponerande moment för sekundär
invasion i organismen af samma patogena bakterier, som hit¬
tats hos influensasjuka af de nu refererade undersökningarne,
och att det derför synes naturligt, att influensans lefvande
smittämne skulle kunna åstadkomma detsamma som dessa
redan kända primära lefvande smittämnen. Och för ett lefvande
smittämne som influensans orsak talar dessutom sjukdomens
spridning, hvilken tydligen talar för att sjukdomens orsak är
likartad med andra infektionssjukdomars, t. ex. koleran, hvars
orsak visats utgöras af ett lefvande smittämne.

Men om således de bakteriologiska undersökningarne varit
fruktlösa i upptäckandet af influensans antagligen existerande
lefvande smittämne, så hafva de dock ej varit utan betydelse
för vetenskapen. De hafva spridt ytterligare ljus öfver en
mängd allmänt förekommande patogena bakteriers förmåga att
åstadkomma sjukliga förändringar i organismen och de hafva
också gjort sannolikt och till en del visat, att, äfvenledes under
inflytande af dessa, ännu okända för deras invasion gynnsamma
förhållanden, dessa bakterier variera till sina morfologiska och
biologiska egenskaper, och antagligen under dessa variationer
erhålla ökad patogenitet.