OCR Output

22
till influensa. Han konstaterade förekomsten i varet af de
redan påvisade patogena bakterierna: 2 gånger förekom strepto¬
coccus pyogenes, 2 gånger diplococcus pneumonis, 1 gång sta¬
phylococcus aureus, 2 gånger staphylococcus albus tillsammans
med streptococcus pyogenes öch 1 gång ensam. Resultaten äro
således ungefär desamma som flera (t. ex. Levy, Prior) med¬
delat angående otiterna, men Scheibe fann utom dessa bak¬
terier ännu en annan bakterie i alla 8 fallen, nämligen en
bacill. Denna förekom endast i otitens början under inflamma¬
tionens och smärtornas höjdstadium och aftog sedan hastigt;
de vanliga odlingsmetoderna misslyckades vid försöken att
renodla densamma. Förf. angifver skälen, hvarföre han ej kan
antaga, att dessa baciller härrörde från yttre hörselgången
utan mäste kommit till mellanörat från nasofaryngealrummet;
han kan naturligtvis ej anse bevisadt, att dessa baciller skulle
vara influensans etiologiska moment eller uteslutande tillhöra
densamma, men synes dock fästa viot i detta hänseende vid
deras konstanta förekommande i alla de undersökta fallen.
Utom de nu citerade förff. hafva bakteriologiska med¬
delanden gjorts af Jolly, Marmorek, Fischel, Gaucher
m. fl., men dessa förbigår jag här, emedan de bakterier, som
vid dessa undersökningar funnits, ej genom de nu för bakterio¬
logen tillgängliga undersökningsmetoderna blifvit väl karak¬
teriserade och skilda från andra och ännu mindre deras
patogenitet genom experiment bevisats, eller också brister i
undersökningsmetoden förekommit. Visst är att de, lika litet
som någon af de redan refererade undersökningarne, lemnat

oss några säkra upplysningar om influensans smittämne, och att
vi om detta äro efter influensaepidemiens slut i sjelfva verket
lika okunniga som vid dess början. Dessa fullkomligt negativa
resultat bevisa, såsom jag redan i referatets början sagt, icke
att en sådan specifik lefvande sjukdomsorsak till influensan icke
existerar, men de hafva dock haft den verkan, att de tillåtit
en annan hypotes göra sig hörd, nämligen den, att någon
predisponerande orsak, af okänd art, men ej lefvande och
antagligen af t. ex. liknande art, som det pradisponerande
momentet för pneumonidiplokockens framkallande af kroupös
pneumoni, ger anledningen till att en mängd på vårt respira¬