OCR Output

yr 2TYTSIISES TEESE SA SES TT LILI NLA LISE SA

21

sel och lågo tillsamman i grupper. Några renodlingar eller
försök på djur företogos ej; förf. är ändock benägen att an¬
taga dessa egendomliga diplokocker för influensans orsak.

Babes har i Centralblatt för Bakteriologie und Parasiten¬
kunde (VTI, 8, 15, 18, 19) lemnat meddelanden om resultaten
af en mängd undersökningar angående influensan i Bukarest.
De bakteriologiska undersökningarna äro särdeles detaljerade
och angå en mängd fall både observerade under lifvet och vid
obduktionsbordet. Han finner såsom vanliga företeelser i in¬
fluensans sjukliga sekret och i de patologiska produkterna vid
dess komplikationer de patogena bakterier, som i dessa fall
äfven af andra forskare funnits, således pyogena strepto¬
kocker och stafylokocker samt pneumonidiplokocker m. f.
Men dessutom finner han och isolerar en mängd, omkring ett
dussin .bakteriearter, som under olika odlingsförhållanden blifva
patogena för djur och som förefinnas i ett större eller mindre
antal fall af influensa och dess komplikationer, och som hittills
ej beskrifvits. Några af dessa äro baciller med särskilda karak¬
terer, men flertalet äro mikrokocker, hvilka tydligen äro nära
beslägtade med de patogena mikrokocker (pneumonikocker och
pyogena strepto- och stafylokocker), hvilka äro vanliga gäster
på slemhinnorna i respirationsorganen och som under dispo¬
nerande förhållanden utveckla sin patogenitet i respirations¬
organet. Dessa nya af Babes odlade varieteter af dessa mikro¬
kocker och som tyckas karakterisera influensafallen, utmärka
sig i allmänhet derigenom, att de på närimgssubstraten under
sin utveckling bilda ibland stora qvantiteter geléliknande ämne.
Babes lemnar derhän huruvida någon af dessa förut ej kända
bakteriearter eller bakterievarieteter äro influensans orsak, eller
om under inflytandet af ett disponerande moment redan befint¬
liga bakteriearter undergå de skildrade variationerna och blifva
patogena. Att hans gelébildande mikrokockarter varit desamma
eller åtminstone i hög grad likna de gelébildande arter, som
af flere andra iakttagare skildrats förekomma vid influensan
är uppenbart.

Slutligen har Scheibe helt nyligen i Centralblatt f. Bak¬
teriologie u. Parasitenkunde (VIII, 8) meddelat resultaten af
undersökningarne af 8 fall af otitis media som komplikation