OCR Output

20

mans; 3) antaga de nämnda streptokockerna den Gramska
färgningen; 4) växa dessa på gelatina vid vanlig temperatur;
5) åstadkomma de betydliga förändringar hos kaniner, varbild¬
ning eller ros, hvilket dessa diplokocker ej göra.

Huruvida den skildrade ->diplokocken är orsaken till influ¬
ensa måste Kirchner naturligtvis lemna oafgjordt; för den
åsigten, att så är, synes honom tala, att den konstant förekom
i de sjukes patologiska sekreter, och att den hittills ej påvisats
hos andra sjuka eller friska menniskor.

Kowalskys undersökningar äro meddelade i Wiener med.
Wochenschrift: 1890: N:o 13 och 14: de gälla 16 fall af in¬
fluensa. I intet af fallen förekommo några mikroorganismer
i blodet. I näsans och svalgets sekreter förekommo en mängd
olika bakteriearter. Deras särskiljande skedde genom renodling.
Bland bekanta patogena arter hittades 5 gånger staphylo¬
coccus pyogenes aureus, 4 gånger staphylococcus pyogenes
albus, 2 gånger pneumonidiplokockerna och streptococcus pyo¬
genes och 1 gång Friedländers pneumonibacill och staphylo¬
coccus cereus albus och flavus. Utom dessa kända patogena
arter renodiades tre hittills okända patogena bakteriearter,
hvaraf tvenne baciller och en mikrokock. Den senare, hvil¬
ken K. kallar gelédiplokocken (Gallertdiplococcus) skulle han
varit benägen antaga som influensans bakteriologiska orsaks¬
moment, ifall bakterien förekommit konstant, ty dess biologiska
egenskaper tycktes honom motsvara influensans kliniska bild
och förklara dess epidemiska uppträdande. Bakterien växer
mycket rikligt vid högre temperaturgrader på agar; den bildar
stora geléliknande massor och mikroskopiskt ter den sig som
korta kedjor bestående af sammanfogade diplokockpar.

Deligiannis (ref. i Centralblatt f. Bakteriologie und Para¬
sitenkunde VII N:o 22) undersökte under influensaepidemien
i Athen i en mängd fall sputum och fann konstant en egen¬
domlig diplokockart, som han till följd af dess utseende kallar
sandurbakterien. Den förekom ofta tillsammans med pneumoni¬
kockerna men var ofta den enda bakteriearten, som förekom.
Sandurbakterierna skiljde sig från pneumonikockerna ej blott
genom formen utan äfven genom storleken; de voro mycket
större än pneumonikockerna. Dessutom ägde de ej någon kap¬