OCR Output

"SSYSEISITIE TEA RETAIL HUGG vi jå

0

kunde VII N:o 12. Kirchners undersökningar omfatta 29 fall;
dels undersökte han nässekretetet och sputa, dels dessa och
blodet; i några fall undersöktes också det pleuritiska exsudatet.
Bland dessa fall förekommo 8 pneumonier, af hvilka 3 voro
komplicerade med pleurit, 1 med pericardit. Utan undantag
förekom i dessa sjukas sputum en mikrokock, hvilken presen¬
terade sig som en mycket liten, af en aflång kapsel omgifven
diplokock; denna bakterie uppträdde aldrig som monokock och
endast sällan i kedjor, och då utan att förlora karakteren af
diplokock. Samma organism förekom också som den enda i
alla fallen af pneumoni, likaså i det pleuritiska exsudatet, hvil¬
ket i tvenne fall var purulent. I blodet kunde den påvisas i
3 fall; i dessa fall var influensan förenad med svårt allmän¬
lidande utan att några lokalisationer i respirationsorganet före¬
kommo.

Denna bakterie växer ej på gelatina vid vanlig temperatur
men väl på agar-agar vid 369. På agarskifvorna visar den sig
som oråhvita, genomskinliga, runda, temligen yppigt växande
kolonier; i bouillon visar den sig nästan alltid som diplokock
men utan kapsel. Den färgar sig lätt med alla anilinfärger,
men antar ej dubbelfärgning, affärgas genast genom jod-jod¬
kaliumlösning. Renkulturer, införda subkutant, peritoneelt och
pleuralt i möss och kaniner, voro för dessa djur ej patogena.
Deremot dog af 4 inokulerade marsvin 1 inom 48 timmar,
och vid mikroskopisk undersökning af lungsaften visade sig
diplokockerna omgifna af kapsel, och ur Ilungsaften, mjelten
och blodet kunde man renodla dem med deras nyss skildrade
egenskaper.

Denna diplokock är enligt författaren ej identisk med den
Pasteur-Fränkelska pneumonidiplokocken. Ty 1) är den min¬
dre än denna senare, absolut rund, under det denna är hjert- eller
lanceettformad; 2) vidare antager den ej den Gramska färgnin¬
gen, hvilket pneumonikocken gör; 3) växer den bättre på agar;
4) har den mindre patogenitet för djur än pneumonikocken.
Ej heller är denna diplokock identisk med streptokockerna, den
varbildande eller rosfeberns. Ty 1) har den en kapsel, hvil¬
ken fattas dessa senare; 2) visar den sig högst sällan i kedje¬
form, och äfven då hafva alltid 2 kocker en kapsel tillsam¬