OCR Output

18

gen mikrob, dels har i ett fall, då diplokocken fattades, en
annan patogen bakterie förfunnits. Han anser, att man
endera bör betrakta dessa i de patologiska produkterna
funna bakterier som sekundärt i organismen inkomna sjuk¬
domsorsaker, eller ock tänka sig dem som orsaken till
influensan på samma sätt som de olika pneumonibakterierna
förorsaka pneumonien; de utveckla sina patologiska verk¬
ningar i respirationsvägarne först när vissa disponerande
moment förekomma, om hvilkas natur vi hittills sakna be¬
stämd kunskap.

Zaufal (Prager medic. Wochenschrift 1890 N:o 9)
har i 2 fall af otitis media efter influensa undersökt sekre¬
tet bakteriologiskt. I det ena fallet konstaterades strepto¬
coccus pyogenes förekommande i renkultur i sekretet; be¬
viset härför lemnades genom odlingsförsök och genom öfver¬
förande på möss. I det andra fallet visade sekretet sig
innehålla en renkultur af diplococcus pneumonixe; bevis¬
föringen var af samma beskaffenhet som i förra fallet. Det
visade sig således, att vid influensan liksom vid andra sjuk¬
domar otiten kunde orsakas genom sekundär infektion me¬
delst flera olika patogena bakterier.

Eversbusch (Miänchner medicin. Wochenschrift 1890
N:o 6 0. 7) fann i en typisk varig choroidit, uppkommen
som = följdsjukdom efter influensan, staphylococcus aureus.
Sjukdomen ledde till panophthalmit och perforation af skleran.

.
Alla de hittills meddelade bakteriologiska influensaunder¬
sökningarne hafva ledt till det gemensamma resultatet, att en
eller flera, redan sedan flera år allmänt bekanta och noggrant
studerade patogena bakterier förefunnits i de patologiskt-ana¬
tomiska förändringarne. Jag skall nu lemna en kort öfversigt
af de undersökningar, i hvilka man funnit vid influensan bak¬
terier, som man ansett möjligen stå i kausalförhållande till
de sjukliga förändringarne, och som hittills icke varit kända.
Den första af dessa undersökningar är utförd af Kirch¬
ner och meddelad i Centralblatt f. Bakteriol. und Parasiten¬