OCR Output

ELERON FILT LILI EL LIGN

sedan pneumonikockerna dött, ega förmågan att ensamma
utveckla sig vidare och sjelfständigt underhålla eller orsaka
inflammationen.

Levy's undersökningar (publicerade i Berl. Klinische
Wochenschr. 1890 n:o 7) lemna: resultat, som med de nyss
refererade öfverensstämma deri, att flera redan kända pato¬
gena bakterier förekomma vid influensan och i dess kom¬
plikationer; det enda egendomliga dessa undersökningar er¬
bjuda, består deri, att den roll, som i de föregående i all¬
mänhet spelas af de pyogena streptokockerna, i Levys
undersökningar innehafves af staphylococcus pyogenes albus.

Sekretet i 7 otiter, som komplicerade influensan, under¬
söktes bakteriologiskt af författaren, i det att i samtliga
fallen skifkulturer med agar- och vanlig gelatina anlades och
ympningar gjordes på hvita möss. I de 6 första fallen
förekommo pneumonibakterier uteslutande, i det 7:de, i hvilket
trumhinnan perforerats några dagar före undersökningen,
visade sig derjemte staphylococcus pyogenes albus.

Undersökningen af 5 empyemer, 1 seropurulent och 1
seröst pleuritiskt exsudat, hvilka alla utvecklat sig efter in¬
fluensa, lemnade till resultat, att i 7 fall pneumonidiplokoc¬
ken och i 1 fall staphylococcus pyogenes albus förekommo;
uti ett fall förekommo båda samtidigt.

I influensabronkopneumonierna lyckades blott en gång
att under lifvet erhålla renkulturer af diplococcus pneumo¬
nie eller öfver hufvud af bakterier, detta antagligen bero¬
ende på svårigheten att vid profpunktionerna träffa de i
parenkymet disseminerade bronkopneumoniska härdarng; uti
ett fall, som obducerades, fans i dessa härdar diplococcus
pneumonie jemte staphylococcus pyogenes albus.

I de 18 bakteriologiskt undersökta influensafallen fans
således i 17 fall pneumonidiplokocken eller åtminstone en
diplokock, som i allra högsta grad genom sina egenskaper
närmade sig denna. Likheterna voro i sjelfva verket så
stora, att förf. ej tvekar att med pneumonidiplokocken iden¬
tifiera de diplokocker han funnit. Men han kan ej anse
denna diplokock vara karakteristisk för influensan, ty dels
har den förekommit ibland tillsammans med en annan pato¬

2