OCR Output

ytterst sällan iakttogos. I. senare stadier undanträngdes
ibland diplokockerna fullständigt af streptokockerna. I en¬
skilda fall, då sputum under sjukdomens gång endast innehöll
streptokocker, ökades under nya exacerbationer af sjukdomens
gång diplokockernas antal i påfallande grad.

Analoga resultat lemnade i dessa fall nässekretets
undersökning.

I pleuraexsudat, som erhållits genom punktion, funnos i
tvänne lätta fall endast diplokocker, i ett svårt fall att börja
med diplokocker och streptokocker i samma mängd, och
slutligen endast streptokocker. Stafylokocker iakttogos icke
i något fall.

I parenkymsaften vid krupös pneumoni visade sig en
gång endast diplokockerna, en annam gång diplokockerna
jemte den Friedländerska pneumonibacillen.

I mjeltsaften funnos två gånger diplokocker och strepto¬
kocker, två gånger endast streptokocker, en gång endast
diplokocker och två gånger förblefvo kulturerna sterila. I
ett fall af komplicerande krupös pneumoni innehöll mjelt¬
saften endast diplokockerna.

Hvad andra komplikationer beträffar, så fann P. i ett
fall af perikardit endast streptokocker, i ett fall af varig
parotit endast pneumonikocker, i flera fall af otitis media
ibland endast pneumonikocker, ibland endast streptokocker,
ibland åter båda arterna jemte hvarandra. I ett fall med
varbildning i antrum Highmori förekommo pneumonikocker
Jemte stafylokocker, i en abcess vid angina Ludowici pneu¬
monikocker och streptokocker, de senare talrikast, i det
variga innehållet vid en dacryocystitis acuta diplokocker och
stafylokocker, vid en komplicerande erysipelas Fehleisens
erysipelasmikrokocker, hvilka författaren på grund af sina
kultur- och ympningsförsök anser vara identiska med de
varbildande streptokockerna.

De få undersökningar förf. utfört på lik lemnade i
allmänhet desamma resultaten, som undersökningen af de
lefvande.

Alltså visade sig ofta pneumonikockerna som förelöpare
till streptokockerna, hvilka senare undantränga de förra och,