OCR Output

"
MYSER TR REN SLL NE

15

delade iakttagelserna, hvilka tyckas direkt vända sig mot
Klebs' uppgifter, fastän hans namn ej nämnes, visa åtmin¬
stone att de af Klebs (i endast 2 fall) skildrade främmande
kropparne i influensablodet måste höra till sällsyntheterna,
eller åtminstone vara allt annat än konstanta, hvarigenom
återigen deras eventuela betydelse som etiologiskt moment
väsendtligen reduceras. — Författarne hafva i 50 fall gjort
odlingsförsök med blod af influensasjuka efter de vanliga
odlingsmetoderna alltid med negativt resultat, hvilket visar,
att de patogena bakterier, som vid komplikationerna upp¬
träda i inre organ åtminstone sällan förekomma i blodet,
en iakttagelse som öfverensstämmer med åtskilliga redan
cit. författare.

Prior (Mänchen. md. 'Wochenschrift, ref. i Centr. f.
Bakt. u. Par.) har anstält bakteriologiska undersökningar i
53 svåra fall af influensa. I 29 fall saknades komplikationer,
i 24 fall förekom pneumoni.

I det sega, glasaktiga sputum i fall af ren influensa före¬
kom vanligen i början diplococecus pneumonie i öfver¬
vägande mängd, under det att staphylococcus pyogenes
aureus och streptococcus pyogenes funnos i mindre mängd;
var akme öfverskriden, "minskades antalet pneumonikocker
och stafylokocker, medan streptokocker en längre tid före¬
kommo lika allmänt som förr. I andra fall aftogo de olika
bakteriearterna likformigt, ju längre rekonvalescencen fort¬
skred. Det samma gälde det hufvudsakligen katarrala sputum
i influensa.

I nässekretet förekommo af 9 fall i 6 fall diplokocker
och streptokocker, i 2 fall streptokocker och stafylokocker
och i 1 fall alla tre arterna. Samma förhållanden före¬
kommo i larynx', trachea's och pharynx” sekreter och i se¬
kreten vid de katarrala formerna af influensan.

I fallen med krupös pneumoni förekom alltid i stor
mängd diplococcus pneumoni. Stafylokockerna och strepto¬
kockerna trädde alltid, i fall de förekommo, i bakgrunden.

Vid den s. k. influensapneumonien förekommo i sputum
också konstant pneumonidiplokockerna, jemte denna också
ofta streptokockerna, under det att stafylokockerna endast