OCR Output

14

ingen gång. Men som orsak till andra komplikationer vid
influensan anföras dessa senare af författarne.

Författarnes undersökningar äro särskildt af intresse
derföre att de synas vara de enda, som gjort sig mödan att
noggrant kontrollera tillförlitligheten af Klebs ofvan med¬
delade uppgift, att vid influensan i blodet uppträdde »mo¬
nader», kroppar på Klebs” beskrifning något liknande dem, som
genom en mängd forskares samstämmiga uppgifter, konstate¬
rats alltid förekomma i malarian. Klebs' uppgifter äro
viserligen ej af någon annan forskare konstaterade, men ej
heller genom noggranna undersökningar vederlagda, och för¬
fattarnes uppgifter i detta hänseende äro derföre af intresse.
De lyda ordagrant:

»Den mikroskopiska undersökningen af influensablodet
skedde i våra 20 fall såväl i färska som i färgade preparat.
Färgningen verkstäldes med karbolmetylenblått och efter
någon af sporfärgningsmetoderna, sedan fixering medels
lågan eller sublimat föregått. Resultatet var negativt. I
det färska blodet funnos de bekanta (jemf. Guttman, Vir¬
chows "Archiv Bd ILXXX) kockliknande formerna, hvilka
man finner hos friska och hos mångahanda olika sjuka, för
öfrigt också hos vertebrerade djur af flera klasser, många
gånger till stort antal. Dessa kroppar visa sig runda, ovala,
klubbformade, diplokockliknande; deras rörelse är lifligt dar¬
rande; ofta progressiv under täckglaset, till följd af kapillära
strömningar. Jemte dessa förefunnos naturligtvis också
blodplattor, och vakuoler i de röda blodkropparne, hvilkas
antal växte under iakttagelsetiden; en gång sågo vi en
helt ringa undulerande rörelse hos en sådan vakuol. Blod¬
kropparne hade i allmänhet normal storlek och form; hos
två sjuka med anämiskt utseende funnos utom mikrocyter
af alla storlekar flagell-liknande röda blodkroppar, sådana
som "redan förut beskrifvits, d. v. s. förminskade blodkroppar
med ett svansformadt bihang, hvilket innehöll till en del
kulliknande ansvällningar, och visade en slags gungande
rörelse. Förändringar liknande dem, som äro karakteristiska
för malarian, hafva vi ej funnit, ehuru dessa förändringar
äro oss väl bekanta genom egen åskådning» — De med¬