OCR Output

AISA STTIIIT IN

13

Centr. fär Bakt. u. Par.) ungefär liknande iakttagelser.
I 12 med pneumoni komplicerade fall och i ett fall kom¬
pliceradt med kapillär bronkit förekom pneumokocken i
sputum; utom denna förefans i två af fallen streptococcus,
i ett tredje fall staphylococcus pyogenes albus. I ett fall,
som var kompliceradt med kapillär bronkit förekom i sputum
utom = diplococcus pneumonie äfven den Friedländerska
pneumobacillen.

Kruse, Pansini och Pasquale, hvilkas undersök¬
ningar äro meddelade i Centralblatt f. Bakteriol. u. Parasiten¬
kunde VII, n:o 21, komma till ungefär samma resultat som
nyss nämnda undersökare. I sputum, som i 30 fall af
influensa undersöktes, funnos 2 gånger streptococcus pyogenes,
1 gång den Friedländerska pneumobacillen, 1 gång en af Babes
vid influensa funnen bakterie. I det stora flertalet fall växte
i kulturerna mikrokockkolonier, som liknade pneumonidiplo¬
kockerna, men närmare wundersökningar visade, att man
hade att göra med åtminstone 5 olika varieteter af mikro¬
kocker, hvilka åtminstone i morfologiskt hänseende visade
tillräckliga skilnader, för att kunna benämnas varieteter
af samma art, den Pasteur-Talamonska lansettdiplokocken.
Renodlingar af åtskilliga af dessa varieteter af diplokocken
användes till insprutningar i trachea hos hästar och hundar,
djur som misstänkas vara mottagliga för influensa. - Resul¬
taten voro negativa, eller gåfvo åtminstone ej något bevis
för att dessa mikrokocker voro dugliga att åstadkomma in¬
fluensa hos experimentdjuren. Undersökningar företagna efter
influensaepidemiens upphörande visade, att mikrokockerna, i
flertalet af de omtalade varieteterna, förekommo i mun¬
hålan på friska menniskor. Allt det nu omtalade hindrar
författarena från att antaga dessa diplokocker eller deras
varieteter, lika litet som de blott i ett mindre antal fall
förekommande pyogena streptokockerna, vara influensans orsak.

Den förnämsta af influensans komplikationer, pneumo¬
nierna, hade författarne tillfälle att i 5 fall undersöka bak¬
teriologiskt. I alla fallen förekommo de pneumoniska diplo¬
kockerna, mer eller mindre virulenta; streptokocker funnos