OCR Output

sökningsserier vindiceras således åt diplokocken samma roll,
som de först omtalade undersökningarne vindicera åt den
varbildande streptokocken. Men ingen af de sistnämnda
undersökarne anser sig i diplokocken hafva funnit influensans
orsaksmoment, fastän de ex analogia haft samma rätt härtill
som Ribbert haft till att förklara streptococcus pyogens vara
influensans orsak. Tvärtom förklarar Weichselbaum be¬
stämdt, att diplokocken blott kan anses som orsak till
komplikationerna och att influensans sjelfva orsak ej genom
dessa undersökningar blifvit uppdagad.

Det stora flertalet undersökare hafva emellertid ej haft
att göra med fall eller serier af fall, i hvilka någon af de
nu nämnda bakteriearterna herskade ensam eller var för¬
herskande, utan de beskrifva båda eller ännu fler kända
arter af patogena bakterier såsom förekommande i de pato¬
logiska produkterna vid influensan. Det vigtigaste inne¬
hållet af dessa undersökningar är följande.

En af de första, som sålunda funnit flera olika pato¬
gena bakterier som orsak till influensans komplikationer,
är Bouchard, hvilken meddelar sina undersökningar i La
semaine médicale 1890 n:o 5 (ref. i Centr. f. Baktyu. Par).

Bouchard fann pneumokocken i flertalet fall af pneu¬
moni, komplicerande influensan, och anser att dessa pneu¬
monier i etiologiskt hänseende således ej skilja sig från de
vanliga krupösa, hvilkas orsak Bouchard anser diplococecus
pneumonize vara. Men influensan hade lemnat pneumokocken,
som är en vanlig innevånare i munhålans vätskor tillfälle
att öfvergå till lungparenkymet och verka som sjukdoms¬
orsak, och det samma hade varit händelsen, då diplokocken
åstadkommit influensaotit; äfven vid denna har Bouchard
funnit samma diplokock. Men i flera fall fann Bouchard i
de sjuka lungorna och deras sekret streptokocker, och all¬
denstund han med deras renodlingar hos kaninen genom
ympning under huden åstadkom erysipelas, anser han dessa
streptokocker vara 8. pyogenes v. erysipelat. Och slut¬
ligen fann han en gång staphylococcus pyogenes aureus
i herpesblåsor å läpparne hos en influensasjuk.

Jaccoud meddelar (i Semaine med. 1890 n:o 1; fon