OCR Output

1

erhöllos rikliga diplokockkolonier, hvilka hos kaniner åstad¬
kommo krupös pneumoni. Författarne anse derföre, att den
komplicerade pneumonien i influensa orsakas af lancett¬
diplokocken.

Weichselbaum har i Wiener klinische Wochenschr.
1890, n:o 6—10 meddelat resultaten af 10 obduktioner af
influensalik. I flertatet af dessa förekommo pneumonier,
hronkopneumonier och pleuriter som dödsorsak och i alla
dessa fall förekom diplocoecus pneumonize i mängd i det
afficierade lungparenkymet eller exsudatet. Men äfven i alla
andra komplikationer, som vid dessa obduktioner observerades,
spelade denna diplokock hufvudrollen. Så i rhiniter och
bronkiter, i en meningit, 1 inflammationer af Highmorshålorna.
Endast sällan förekommo också staphylococceus pyog. aureus
eller streptococcus pyog.

Men ej blott i de letalt förlöpande fallen spelade denna
diplokock hufvudrollen, äfven i de lindriga var han förherr¬
skande. - I 21 fall af dels okomplicerad, dels med pneumoni
komplicerad influensa förefans i sputum denna diplokock i
mängd, endast i 2 af dessa fall fans dessutom staphylococcus
pyog. aurens och i 1 fall streptococcus pyog. I sex fall
undersöktes sputum under rekonvalescensen och diplokocken
fans fortfarande qvar, fastän i mindre mängd och mindre
virulent; endast i 1 fall af dessa fans streptococcus pyogenes.
En gång, då en nefrit tillstött, fans diplokocken i urinen;
men den visade sig aldrig i blodet.

Netter meddelar i Semaime médicale 1890, n:o 7 (ref.
i Centr. f. Bakt. u. Paras.) ungefär liknande resultat. I 2
fall af pneumoni, 1 af otit och 3 af varig pleurit efter in¬
filuensa hade han funnit diplococcus pneumonize.

Alla dessa iakttagare sätta denna diplokock i samband
med influensans komplikationer, ej blott med pneumonierna
och pleuriterna, utan äfven med öfriga, såsom otitis, menin¬
gitis och andra varbildningar. Redan långt förut hade
man funnit, att diplokocken kan uppträda som pyogen på
olika ställen af kroppen och ingenting i de tidigare under¬
sökningarne talar emot möjligheten att han äfven i influensan
kan uppträda som orsak till varbildning. I dessa 3 under¬