OCR Output

ligen Ribberts åsigt funnit många anhängare. Nu har
emellertid inträffat, att lika många undersökare funnit en
annan, allmänt förekommande och väl känd patogen bakterie
vid de sjukliga förändringarne, hvilka af influensan åstad¬
kommas, spela samma rol, som den, hvilken i de af de nu
nämnda forskarne undersökta fallen spelades af den pato¬
gena streptokocken. Denna bakterie är den bekanta diplo¬
coccus pneumoni v. lanceolatus (Talamon-Pasteur, v.
Frenckel-Weichselbaum), en mikrokock, som numera
anses ega de flesta och bästa anspråken på att vara den
genuina krupösa pneumoniens etiologiska moment. Den ut¬
göres af en, ofta med kapsel försedd diplokock, i hvilken
kockernas utåt vettande del är lancettformigt tillspetsad. Den
är svår att ur lungorna renodla på gelatinor, ehuru den på
dessa växer. Anledningen är att andra i lungsaften befint¬
liga bakterier undantränga den, och dess renodling sker der¬
före bäst genom lungsaftens injektion i lungorna på möss
eller kaniner genom instick i lungorna genom bröstväggen.
Alltefter diplokockens grad af patogenitet utvecklas krupösa
pneumonier eller dör djuret tidigare, än pneumonierna hunnit
utveckla sig, genom allmän infektion; i de inre organen före¬
finnes diplokocken i renodling och kan öfverföras på gela¬
tinor. Dessa odlingar på gelatina förlora snart sin viru¬
lens och afdö. Det är denna diplokock, hvilken i flertalet
undersökta fall af vanlig akut pneumoni förekommit och
som derföre ganska allmänt anses som orsaken till denna
sjukdom. Den har nu också af flera undersökare påvisats
som den i många fall vid pneumonierna, hvilka komplicera
influensan, ensamt förekommande.

Så hafva: Sée och Bordas (Comptes rendus de
F'Académie des sciences de Paris; Tome CX, p. 197 -0. 198)
meddelat, att de i alla fall af pneumoni, hvilka komplicerat
influensan, och som de undersökt, funnit densamma. Dock
förekom den ej ensam i den ur de hepatiserade lungdelarne
utpressade saften, utan kulturen af denna lemnade dessutom
både streptococcus och staphylococcus pyog. Men i de sjukas
mjelte fans diplokocken i renkultur och om mjelten punk¬
terades intra vitam och kulturer anlades med mjeltbladet