OCR Output

ej post mortum kan påvisas i inre organ, måste de sjukliga
symptomen förklaras genom resorption af toxiskt verkande
ämnen från streptokockernas egentliga kolonisationshärd, re¬
spirationsorganets slemhinna.

Undersökningar, hvilkas resultat fullständigt öfverens¬
stämma med Ribberts, hafva publicerats af Vaillard (La
semaine médicale, 1890 N:o 7, ref. i Centralbl. f. Bakt. u.
Par.). V. fann streptococcus pyogenes ensam eller i säll¬
skap med staphylococcus pyogenes aureus såsom den vid för¬
ändringarne i 6 dödligt förlöpande influensafall patogena bak¬
terien. Streptokocken fans både i blodet, i lungorna, i ex¬
sudaten vid de komplicerande perikarditerna och pleuriterna
samt i mjeltblodet. Äfven hos lefvande kunde streptokoc¬
ken påvisas vid influensa, men endast i det upphostade, ej
i blodet. Ympningar med streptokocken dödade hvita möss
på 3—>3 dagar, och bakterien återfans då i blodet och or¬
ganen. Ympning på kaniner åstadkom erysipelatös rodnad
med ödem; öfverfördes streptokockerna i blodvägarne, inträdde
död efter 8--14 dagar och förändringar i pleura, pericar¬
dium eller lungor uppträdde. Af alla dessa skäl anser V.
denna patogena streptokock vara identisk med streptococcus
erysipelatos. (Denna uppfattning utesluter ingalunda anta¬
gandet, att V. haft att göra med samma streptokock som
Ribbert. Som bekant tala en mängd skäl för att erysipelas¬
streptokocken och streptococcus pyogenes blott äro varie¬
teter af samma art, med något olika verkan efter varierande
utvecklingsförhållanden; en åsigt som också varit den be¬
stämmande för Ribbert.)

Äfven Finkler (Deutsche Med. Wochenschrift 1890
N:o 5) kommer till samma resultat som Ribbert. Både
undersökningen af sputa, intra vitam aspirerad lungsaft och
af de patologiskt förändrade organen visade som resultat
förekomsten af streptococcus pyogenes v. erysipelatos, och
Finkler är af Ribberts åsigt: influensans patogena mikrob
är denna streptokock, som genom respirationsorganen gör
sin invasion i organismen. —

I fall alla undersökare hade kommit till samma re¬
sultat som Ribbert, Vaillard och Finkler, skulle antag¬