OCR Output

fluensan. Men i intet fall förekommo dessa patogena stafylo¬
kocker ensamt, utan alltid i sällskap med streptokocker.

I sin senare uppsats kompletterar R. sina uppgifter
genom meddelanden angående en del nya fall. I alla dessa
hade samma streptokock förekommit som den väsentliga
patogena bakterien. - Dels hade han hittats i trakeal- och
bronkialslem, dels i lungväfnadens alveoler, dels i varet i
empyemer och benabscesser, som komplicerat influensan. Ren¬
odlad visade han de vanliga egenskaperna, karakteristiska
för streptococcus pyogenes yv. erysipelatos och åstadkom på
kaniner erysipelas, ibland med dödlig utgång.

Blott en gång hade R. tillfälle att i denna serie fall
vid en pneumoni se en annan patogen bakterie än denna
streptokock, nämligen en diplokock, som han anser vara en
modifierad, försvagad diplococcus pneumoni.

R. framställer i båda uppsatserna såsom sin åsigt, att
influensan måste anses bero på en — af okända förhållan¬
den förorsakad — kolossal förökning af streptokockerna, hvilka
med atmosferen sprida sig och göra sin invasion genom re¬
spirationsorganet. Denna invasion skulle vara anledningen
till den lindrigare — erysipelas liknande — dekursen af
streptokockus-infektionen på respirationsorganets slemhinnor,
hvilken så väsentligt skiljer sig från mikrokockens inver¬
kan på menniskans organism, då han inympas under hu¬
den. Lunginflammationer äro blott en fortsättning af samma
infektion och bero på mikrokockernas nerträngande till al¬
veolerna; det enda fall, i hvilket R. fann diplococcus pneu¬
monixe i den infiltrerade lungväfnaden, uppfattar han som
en tillfällig sekundär infektion med denna diplokock. Pneu¬
moniernas egendomliga anatomiska utseende förklarar RB. der¬
af, att de förorsakas af streptococcus pyogenes, eller deraf
att, då diplococcus pneumoni är orsaken, denna diplokock
träffar på ett redan förut genom streptokock-invasionen än¬
dradt lungparenkym, i hvilket diplokocken ej kan åstadkomma
de vanliga förändringarne vid en krupös pneumoni.

Alla komplikationer utom pneumonien åstadkommas en¬
ligt R. alltid af streptokocken. Som den i flertalet fall
endast i ringa mängd eller icke alls öfvergår i blodet och