OCR Output

-—

som gjort mikroskopiska undersökningar af blodet, äfven
med fästadt afseende på just de Klebska iakttagelserna, har
kunnat konstatera tillvaron af några sådana monader eller
koccidier i influensasjukas blod. Hvilket värde Klebs upp¬
gifter ega, är derför lika omöjligt att angifva, som värdet
af hans uppgifter angående sådana monaders förekomst i
blodet hos perniciöst anämiska. De likheter mellan influen¬
san och malarian från klinisk och epidemisk synpunkt, hvilka
Klebs framhåller till stöd för sina iakttagelser, hafva så
mycket mindre värde, som de ej äro särdeles slående.

Alla öfriga iakttagare hafva som resultat af sina under¬
sökningar erhållit, att bakterieformer uppträdt i de sjukligt
förändrade sekreten och väfnaderna vid influensan. En af
de tidigaste publikationerna utgöres af Ribberts uppsats i
Deutsche Med. Wochenschrift 1890 N:o 4. Han häfdar i
denna uppsats, att den vanliga streptococcus pyogenes eller
erysipelatos utgör influensans etiologiska moment och i en
senare uppsats i samma tidskrift N:o 13 för samma år
lemnar han nya iakttagelser som stöd för sin åsigt. Lika¬
dana iakttagelser hafva sedan meddelats af andra och de
väsentligaste fakta, som tala för Ribberts åsigt, äro följande.

Den första serien af fall, som Ribbert hade tillfälle att
följa, utgjordes af 8... .I 5 af dessa förekom streptococcus
pyogenes eller erysipelatos såsom den enda patogena bak¬
terien, hvilken i de förändrade organen kunde påvisas. I två
af dessa fall förekommo inga komplikationer, streptokockerna
funnos i trakeal- och bronkialslemmet. I de öfriga fallen
förekommo komplikationer i form af pneumonier, och i dessa
fall visade lungväfnaden talrika streptokocker; i några fall
kunde dessa också påvisas i mjelte och njurar. Metoden att
isolera streptokockerna utgjordes af skifkulturer; efter isole¬
ringen bestämdes arten både af sättet för utvecklingen på
olika gelatinor och af patogeniteten för djur.

I åtskilliga af de 8 fallen förekom denna streptokock
icke ensam som patogen bakterie i organismen, utan mer
eller mindre talrikt förekom också staphylococcus pyogen.
aureus och albus, dels i trakeal- och bronkialsekretet, dels
också i lungväfnaden, då lunginflammation komplicerade in¬