OCR Output

6

hvilka liknade dem, som han funnit vid den verkliga per¬
niciösa anämien. De röda blodkropparne visade i detta
fall inga förändringar; särskildt kunde inga så kallade
mikrocyter hittas.

I ett annat fall, som: slutade dödligt, visade blodunder¬
sökningarne, hvilka gälde blod, som två timmar efter döden
kom till undersökning, utom dessa små, lifligt rörliga mo¬
nader af 1—1,5 mikren diameter en mängd något större
kroppar, som oftast voro ovala och nådde en längd af 4,5
mikren på en bredd af 2—23. Dessa större kroppar äro ej
så rörliga som de små monaderna; deras rörelser utgöras
af peristaltiska rörelser, som ej föra dem från stället. På
färska preparat kunde ej iakttagas, om de lågo inne i röda
blodkroppar eller ej; att de voro i intim beröring med dem,
visade sig deremot ofta till full evidens.

Färgning utfördes med den Ehrlichska metylenblå
lösningen; de skildrade organismerna färgas starkt, blifva
djupblå, de röda blodkropparna deremot endast svagt. Under
det att färgämnet upptages af monaderna, minskas deras
rörelser, och sedan färgningen är fullbordad och monaderna
fått den italienska himmelens djupblå färg, hafva rörelserna
upphört. Sålunda färgade visa de större monaderna sig ega
ett utskott, hvilket Klebs tyder som skidan för ett flagel¬
lum, hvilket senare han likväl ej lyckats upptäcka.

Färgningen visar med full säkerhet, att mycket ofta
dessa monader ligga inne i de röda blodkropparne, ofta
många i en blodkropp, ända till 3—5. Både större och
mindre former af monader förekomma inne i blodkropparne,
och ibland upptaga de så stor del af den röda blodkrop¬
pens massa, att endast en tunn klar, ofärgad randzon åter¬
står.

De röda blodkroppar, i hvilka monaderna inträngt, visa
förändringar bestående hufvudsakligen i en affärgning af de¬
ras massa, hvarförutom äfven någon gång formförändringar
förekomma.

Dessa äro de vigtigaste af Klebs' iakttagelser; de gälla
blott tvänne fall, och Klebs har ej genom senare publika¬
tioner ' styrkt dem. Ingen af de — ickesfåri iakttagare