OCR Output

ETTA

5

att sådana mikrokocker ej förekommo vid vanlig snufva, ej
heller vid snufva, som beledsagade morbilli. Mikrokockerna
söktes förgäfves i blodet hos de influensasjuka. De öfver¬
fördes på djur på sådant sätt, att det katarrala sekretet in¬
fördes i mun- eller näshålan på kaniner; resultatet var nega¬
tivt; efter några dagar kunde de ej återfinnas på dessa ka¬
viteters slemhinnor, och några sjukliga symptom, stående i
samband med infektionen, kunde å djuren ej påvisas. Några
renodlingsförsök företogos ej.

Seiffert medgifver sjelf, att dessa undersökningar ej
tillåta något bestämdt omdöme, men är ändock benägen att
ställa de funna mikrokockerna i kausalt samband med sjuk¬
domen. Då inga renodlingar försökts, är omöjligt att af¬
göra/ hvilken bakterieart S. haft framför sig; antagligen
har den utgjorts af den, som vi snart skola se, vid influ¬
ensa å de sjuka slemhinnorna vanliga streptococcus pyogenes.
De misslyckade infektionsförsöken tala ej häremot, då vid
dessa endast det mikrokockhaltiga sekretet öfverfördes på
djurens slemhinna ej in i deras väfnader. Att Seifferts
antagande, att han funnit influensans specifika sjukdoms¬
orsak i denna bakterie, som genom hans beskrifningar ej
ens kan skiljas från andra bakteriearter, icke eger grundade
skäl för sig, behöfver ej påvisas.

Till de första undersökningar, som under den senaste
epidemien publicerades, höra Klebs' (i Centralblatt f. Bak¬
teriologie und Parasitenkunde VII 5). De intaga en all¬
deles särskild plats för sig, emedan Klehbs, i motsats till
alla andra iakttagare, icke finner bakterier, utan koccidier
förekomma i den sjuka organismen och emedan han i koc¬
cidier tror sig funnit sjukdomens orsak.

Klebs anser, att alla de olika förändringarne vid in¬
fluensan måste orsakas af ett och samma etiologiska mo¬
ment, och detta bör finnas i blodet, som står i samband
med alla de förändrade organen. Blodundersökningarne äro
således det vigtigaste i dessa etiologiska undersökningar och
Klebs hade den lyckan att genast vid sina första under¬
sökningar af en bloddroppe ur fingret af- en influensasjuk
hitta små rörliga, starkt ljusbrytande kroppar i stort antal,