OCR Output

Då influensan förra hösten började sin vandring genom
Europa, kunde man med full visshet förutse, att talrika
undersökningar angående dess etiologi skulle utföras med
användande af alla de bakteriologiska undersökningsmetoder,
som hittills blifvit pröfvade och funna goda, och man egde
också åtminstone förhoppningen, att dessa undersökningar
skulle leda till det resultatet, att det lefvande smittämne,
som borde utgöra influensans orsak, blefve kändt. Hvad
man kunde förutse har inträffat, talrika omsorgsfulla bakterio¬
logiska undersökningar angående influensans etiologi före¬
ligga från den senaste epidemien, men förhoppningarne att
få visshet om influensans specifika etiologiska moment hafva
gäckats. Endast ett mindre antal forskare hafva i de af
influensan hemsökte funnit mikroorganismer af hittills såsom
patogena okända arter, hvilka de ansett sig möjligen böra
sätta i kausalsamband med sjukdomen; flertalet undersöknin¬
gar hafva endast uppvisat närvaron i de vid influensan upp¬
komna sjukliga förändringarne af redan kända patogena bak¬
terier. Det negativa resultatet af letandet efter specifika
bakterier har låtit den tanken uppkomma, att sjukdomen
ej vore orsakad af någon sådan utan resultatet af invasio¬
nen i organismen af redan kända patogena bakterier t. ex.
streptococcus pyogenes eller diplococcus pneumoniz, en in¬
vasion som skulle möjliggöras af orsaker, som undersöknin¬
sarne ännu ej kunnat gifva vid handen. Att en sådan åsigt
kunnat framställas, visar bäst huru fruktlösa undersökningarne
varit med afseende på frågans förnämsta del, den för influ¬
ensan karakteristiska mikroorganism, som vi från början varit
benägne antaga vara dess orsak. Att vi måste antaga en
sådan specifik sjukdomsorsak, synes mig följa af influensans