OCR Output

39

akut karakter. I två fall instälde sig midt ibland influensa¬
symptomen repeterade attacker at hemoptysis; dessa två fall
gälde personer, hvilka jag betraktade såsom så godt som
botade, de hade förut haft lungförtätningar, men dessa hade
så småningom vikit tillbaka; efter influensaattacken har åt¬
minstone hos den ena lungsotsprocessen återigen kommit i
gäng, han har redan bekommit katarr och förtätning i ena
lungspetsen. I allmänhet sluppo mina patienter undan in¬
fluensaattacken så till vida, att de kommo derifrån med lif¬
vet, men det tyckes som attacken befordrat lungsotsproces¬
sens framskridande och tilltagande i omfång.»

I följande fall deremot synes den tuberkulösa proces¬
sen ej ha påverkats af den med bronkopneumoni komplice¬
rade influensan.

Falsk ”Arbotaren B> GruAs bl år sgatnmål, söm 4
5—6 år haft »klent bröst» och emellanåt hostat blod, in¬
sjuknade d::?,, 1889 helt hastigt med känsla af ratt han
ville svimna. Han måste genast intaga sängen; hufvudvärk
lokaliserad öfver ögonen infann sig samma dag äfvensom
värk i lederna och vaderna; kräkningar påkommo och apti¬
ten försvann; snufva med riklig tunn afsöndring instälde sig.
Hostan blef svår och plågade pat. dag och natt samt för¬
anledde honom att, oaktadt de öfriga symptomen efter hand
försvunnit, söka inträde å Sabbatsbergs sjukhus d. 1/; 1890.
Jemte försvagad andning och hårda rassel öfver båda lung¬
spetsarne funnos då bronkitiska rassel spridda i båda lun¬
gorna samt en bronkopneumonisk härd, utmärkt af bronkiel
andning på ett mindre område i höjd med nedre delen af
venstra scapula. Under 3 månaders vistelse å sjukhuset för¬
svunno snart de nämnda tecknen på akut bronkit och bronko:¬
pneumoni och förbättrades efter hand, oaktadt obetydliga lung¬
blödningar ett par gånger inträdde, patientens allmänna till¬
stånd, kroppsvigten ökades nära 4 kilogram och vid utskrif¬
ningen var tillståndet med undantag af fenomenen från lung¬
spetsarne och allmän svaghet rätt godt.

Äfven i följande fall inträdde trots förnyade recidiv af
influensan ingen förvärring af tuberkulosen:

FOU ORT Nurykerskan dy CAS, 20 är, säger sg. ej
veta af någon lungsot i slägten och har alltid känt sig frisk
tills hon d. 19/,, 1889 på aftonen insjuknade i influensa
med häftiga frossbrytningar och mycket svår hufvudvärk.