OCR Output

8388

företedde vid första besöket influensa med liflig bronkit;
fyra veckor senare konstaterades en utbredd och svår phthisis
florida, flickan var då utmärglad och eländig (Dr Glas).
Dr Scholander omnämner, att »en 40 års qvinna, som förut
städse varit frisk och stark, men som ännu 2 månader efter
influensan besvärades af stark hosta och nattsvett, vid före¬
tagen undersökning befans behäftad med kronisk förtätning
i venstra lungspetsen, hvilken sjukdom sannolikt varit en
följd af influensan, då qvinnan förut aldrig känt något li¬
dande i sina lungor och ingen lungsot inom hennes slägt
förekommit». Lägges härtill, att dr Bokström äfvenledes
konstaterat phthisis pulmon. florida efter influensa, att dr
Hogner i ett fall (med stora anlag) sett lungsot derefter
uppträda, liksom dr Genberg i 2 fall, så finnas fullgiltiga
skäl för den, äfven af dr Malmberg uttalade, misstanken,
»att influensan verkligen förökat tuberkulosens freqvens, om
ej direkt, så dock på ett mera indirekt sätt genom förmed¬
ling af alla dessa bröstsjukdomar, som dels komplicerat in¬
fluensan, dels uppträdt såsom följdsjukdomar dertill>. 4
Trenne fall ha förekommit å Sabbatsbergs sjukhus, och
flera sådana omnämnas äfven i de inkomna meddelandena, |
i hvilka en förut varande tuberkulos af influensan på- |
skyndats i sitt förlopp, och ofta omnämnes, hurusom dödlig¬
heten bland lungsotspatienter under influensaepidemien var
ovanligt stor. Detta framhåller bl. a. dr Brandberg i Lands¬
krona uttryckligen och dr Thollander hade 6 dödsfall i
lungsot under influensaepidemien etc. Den på lungsjukdo¬
marnes område så erfarne dr Malmberg i Jönköping säger:
»Här på orten har jag flera lungsotspatienter, alla angrepos
af influensan och alla blefvo mycket sjuka. I vissa fall
kunde jag bestämdt konstatera tillkomsten af en hbröstsjuk¬
dom, en ny bronkit eller bronkopneumoni, men i vissa fall blef
det mig ej möjligt att göra detta, förtätningstecknen i lung¬
spetsarne qvarstodo likadana som förut och jag kunde ej
upptäcka någon tillkommen ny sjukdom i lungorna, som för¬
klarade den ökade hostan och andtäppan; det tycktes verk¬
ligen, som om influensainfektionen satt lif och rörelse i den

Q

kroniska sjukdomsprocessen och, så att säga, tilldelat den