OCR Output

ST

arbete ha fått stå mycket i NIER Hostan var dock till en
början temligen lindrig. D. 3, 1888 hostade pat. upp blod
i ganska stor myckenhet, a å Sabbatsbergs sjukhus d.
AES OG vårdades der till d. SN UAE diagnos bronchitis
chron. Sputa voro då tiågorigång blodstrimmiga, och pat.
har sedermera ständigt hostat, isynnerhet om morgnarne; upp¬
hostningen har varit temligen ringa. — D: 18/,, 1889 in¬
sjuknade pat. i influensa med snufva och hufvudvärk, men
gick uppe till d. ??|, .; då tillstötte frysningar, feber och diarré;
denna senare upphörde efter en dag, men febern fortfor till
natten mellan d. ?1,;., och ?97,, då den efter en ytterst stark
svettning upphörde. +D. 291,; tillkom en mycket svår hosta.
Pat. äfmågrade efter hand rätt betydligt, matlusten var borta,
hostan fortfor med rikliga sputa och krafterna voro ytterst
nedsatta, så att bs måste ligga till sängs hela tiden, till
dess han d. ?9, 1890 intogs å Sabb vatsbergs sjukhus. Han
företedde då fhonoht och rassel öfver hela lungorna, i spet¬
sarne af hård karakter, var betydligt afmagrad, svettades om
nätterna, hade under 21 veckor en lindrig temp.-stegring

om

mal och under bruk af karbolinandningar, atropin och vin.
glyc. theb. förbättrades tillståndet i någon mån, så att pat.
d. 111, kunde lemna sängen. :

Fall 50: ”Arberaren "GÖ NIAN 45 a PatN -Rvikens
fader lärer aflidit i lungsot, har åtnjutit god helsa intill de
senare åren, då han hvarje höst och vår varit besvärad af
hosta. Blod har han ej hostat upp, förr än hösten 1889 och
då ganska obetydligt. — D. 131,4 insjuknade han i influensa
med värk i hela kroppen, starkast i trakten öfver ögonen
och i korsryggen, omvexlande frysningar och känsla af hetta,
mattighet och bristande matlust samt hosta; han intogs å
Sabbatsbergs sjukhus d. ?2,, samt utskrefs frisk diokting.
Under den närmaste månaden var han sedan fullt arbetsför
och kände ej af något ondt, mer än en lindrig hosta. Men
denna tilltog; expektoratet i början JÄänga, ökades efter hand.
Fyra veckor innan pat. på nytt d. 7|, 1890 intogs å Sabbats¬
bergs sjukhus, började han känna sig så dålig, att han ej
förmådde arbeta. Vid inkomsten å sjukhuset hade han hek¬
tisk feber, respirationsljudet var sträft vesikulärt i båda lun¬
"Via i spetsarne försvagadt och blandadt med hårda rassel;

1 sputa anträffades tuberkelbaciller.

Följande sjukdomsfall är också ett exempel på upp¬
komst af phthisis efter influensa: en 15 å 16 års flicka, hvil¬
kens föräldrar äro friska och som sjelf förut varit frisk,