OCR Output

influensa-epidemis utbredning inom ett samhälle vara långt
svårare att följa, då väl knappast någon annan sjukdom
sprides med sådan otrolig hastighet som denna. Emeller¬
tid visar tabellen, att en bestämd, om också kort tidskilnad
egt rum mellan epidemiens tydliga öfverhandtagande i olika
stadsdelar. Vi söka åskådliggöra detta förhållande genom
vidstående diagram, der den uppstigande delen af kurvor
för den ökade sjukligheten i 3:ne för ändamålet utvalda
folkskolehus uppdragits. Dessa skolhus äro Katarina för¬
samlings, Vermdögatan 46, med 2,464 barn, Maria försam¬
lings, Timmermansgatan 28, med 1,374 barn samt Adolf
Fredriks församlings, Karlbergsvägen 34, med 1,615 barn.
I Katarina stiger kurvan bestämdt och tydligt redan från
den 2:dra dec. och når sin höjdpunkt den 10 dec. I Maria
börjar stigningen först efter den 4:de dec., således två dagar
senare; äfven kulmen nåddes två dagar senare eller den
12 dec. I Adolf Fredrik kom både stegringens början och
kurvans topp ytterligare 2 dagar senare eller resp. den 6
och 14 dee. Öfverallt var stigningstiden 8 dagar. De
valda skolorna ligga långt från hvarandra, representera be¬
stämda områden af staden och hafva alla tillräckligt stort
lärjungeantal för att icke slumpen skulle inverka störande.
För att ej göra diagrammet otydligare, hafva vi derå icke
inlagt flera kurvor. Ett närmare studium af tabellen visar
dock, att Katarina-skolorna i sydöstra delen af staden voro
tidigare angripna än några andra. Å Djurgården (ostligaste
stadsdelen) inträffade visserligen kulmen ungefärligen sam¬
tidigt, men stegringen synes hafya börjat senare. Äfven¬
ledes gör det jemförelsevis ringa barnantalet, att man min¬
dre säkert kan döma af siffrorna från skolan derstädes.
Närmast efter Katarina församling angreps den derintill
liggande Maria. Samtidigt eller en dag senare kom turen
till egentliga staden, Klara på Norrmalm och Östermalm.
Sist, jemte den nordligaste församlingen, Adolf Fredrik, kom
Jakob och Johannes samt Kungsholmen längst i vester 1).
Härmed är naturligtvis icke sagdt, att icke fall förekommit
he 1: Den med Stockholms geografi obekante hänvisas till en karta öfver
staden.