OCR Output

61

demien, eller det hade sin orsak i den vanligen stora sjuk¬
lighet bland barn denna årstid, så utmärker det ännu icke
någon synnerligen stor morbiditet. Men dag för dag öka¬
des antalet för sjukdom frånvarande lärjungar till 4,012
den 12 dec. eller 24,5 90/, af hela antalet. Under den
vecka (arbetsdagarne d. 9—14 dec.), då epidemien i Stock¬
holm hade största utbredningen, var sjukprocenten i folk¬
skolorna öfverhufvudtaget 22,2 9/.. I de olika skolhusen
vexlade den samma tid mellan minst 15,8 9/, och högst
328. Största antalet samtidigt för sjukdom frånvarande
barn i de skilda lokalerna åter vexlade mellan 19,2 0/7,
och 35,8 ?/,. Om man betänker, att sjukdomen synnerligast
bland barn i regel var hastigt öfvergående, så finner man,
att hela antalet af influensasjuka skolbarn var vida större.

Från folkskolan på Djurgården hafva i sistnämnda hän¬
seende lemnats synnerligen noggranna upplysningar. De
derstädes i influensa insjuknade skolbarnen namngifvas alla
"och voro till antalet 151, hvilket, då hela barnantalet i
skolan var 198, utgör 76 9/, sjuka — en siffra, som synes
vara tillämplig på folkskolebarnen i Stockholm öfverhufvud¬
taget. "Om influensan således inom denna folkklass hade
stor extensitet, så var deremot intensiteten ringa. De 151
influensasjuka Djurgårdsbarnen voro näml. sammanlagdt icke
sjuka mera än 407 dagar, hvilket gör allenast 2,7 dagar pr
barn. Af ifrågavaramde 151 barn voro från skolan från¬
varande:

40 Bvartäera I dags; L9 Hvarbderd 4 dag: Lonsessvres 7 dag.
46 > CR 6 » 37» 5 hvartdera Oo >»
26 » SRA 4 » få RO 9 >

Rörande tiden för insjuknandet angifves den som följer:

dör SdrNNrrEE den geo NIE den 13' déc.... 10
RESER ES ER ae SKO EEE LE
ERE gr åra SE är ID Tre NA
» RAG send Flest ls HöbrkÖRR AS oh it
> TR di SA lOrkbnsgg 3 andr ARN
NG 4 förkiba 9 Summa 151.

ESS WORN

v
a