OCR Output

K

53

»alla samhällsklasser syntes vara lika mottagliga» (Malm¬
gren), och äfven uttalanden i annan rigtning, såsom att
arbetsklassen synts mera utsatt för smitta (Wistrand),
men några verkliga undersökningar i detta afseende hafva
icke gjorts. Emellertid kan anföras, att folkskolebarn och
de högre läroverkens ungdom varit i lika mån angripna 1),
att fabrikernas och kasernernas befolkning icke sjuknat i
större omfattning eller svårare än elever i seminarier och
fortsättningsskolor eller medlemmarne af de välmående fa¬
miljer, hvarför redogörelse ingått. Det synes sålunda som
influensan, olikt de flesta andra infektionssjukdomar, icke
skulle hafva större benägenhet att sprida sig bland den
fattiga än bland den mera välbergade befolkningen.

Stad och land. Fördelas de ur familjelistorna erhållna
talen på Stockholm, öfriga städer och landsbygden, fås föl¬
jande tabell:

| | : ör |
yttra Alder jeriKön ER
[rt Wal AR GE | SG
I fösenkohrt todo åRe :
Br fal JR AR AE e |
FIRE | 2 pol &» Sr |
Stockholm. I sk 2 KRA I |
I I I
(32 läkare.) | | |
I | I
| | | | | | |
Undersökta ...... 123 |1,361|1,467]| 3,746) 1,621|
Deraf sjuka <<... 44 |: 8441: 9901 2,233) 871,
Procent sjuka...» | 35,81 62,0:1.67,51159;6,)- 537 |
I I | | |
| Öfriga städer. | | | |
(49 läkare.) | | | | |
I | | |
Undersökta...... | 132 |1,58311,649|3,067| 1,331| 546|3,3911 4,917| 8,308|
Deraf sjuka 5 | 8381 1,01411,819! 878! 25011,950' 2,8841 4,834]
Procent sjuke... | 26,5 | 52,9 | 61,5 | 59,3 | 65,9 | 45,8 | 57,51] 58,6 | 58,2
| | |
| rar et SSA
Lamdsbygden. | I I I
| | I I
(37 läkare.) | | | | | | |
Lr | I | | | I | |
| Undersökta ...... 195 |1,994| 2,054 3,201| 1,714| 6521 4,633| 5,1771 9,810
Deraf sjuka 74 |1,274|1,375! 2,110| 1,147| 362] 2,946| 3,3961 6.342]
Procent sjuka... | 37,9 | 63,9 |; 66,9 | 65,9 | 66,9 | 55,5 | 63,6 | 65,5 | 64,6 |

Läkareförenings förh.