OCR Output

Maria Folkskola. | Normalskolan.

|
| .
| Barnens ålder i

| ungefärligt medeltal. 3 | : :
| | |
HITeGE där hon ITaY 248 IArersha br ban
2 | RSS JO
ge Hl sköra na, 040 Le &
8. > | JT 240 | h kb DO 9
7 ; APR ERG: dö OL
BI JURISIA se Vin kitd förband | ;
bad Modig Vrch 240 Fn lj or |
SO oll Ndis side | fö | |
bölDRA RN espn. VIL ki820 Vägg åR son |
/ ; | J0 OMG
Kbibaskttösndo.n VIII | 158 | ÅR ;
11735 IST EN TN dad lagt :
2 pofå 805540,0
[ET ha | böra | rand 4
län Rh söder | LÖS |
S j | PR JR
HS tar, ubelkr. XII | 94 | lr | 5: |
IiBrgr XI jun ö7 dona
: ol S LV SR 40,0
Ear Rliesd ARBSIVE 080) ,5 1 | K ag |
14—15 år........ Jo — | aren sta tr Vr es Oda Re |
15—16 >» luren -— rna eV BOR BONN |
ök nr de dedör mn sftener bros. VIDA40882) 126
lvl 100 annual bea KÖRTS
äro inberättade ända upp till 90 år och deröfver — varit

mindre utsatt för influensa än mannaåldern, så ligger det |
nära till hands att se orsaken dertill i samma förhållande,
hvarigenom vi trott oss böra förklara den späda ålderns
relativa immunitet eller att gamla individer vida mindre
utsätta sig för ytterluftens inverkan än medelålderns men¬
niskor. Detta antagande stärkes af flere erfarenheter, hvilka
vi längre fram få anledning att påpeka.

Om samhällsställningens och dermed sammanhängande
moments betydelse för influensa-dispositionen hafva läkare¬
meddelandena föga att förmäla. Visserligen finner man ett
och annat yttrande sådant som detta: »ung och gammal,
rik och fattig angreps utan åtskilnad» (Christell), eller: