OCR Output

51

Att första lefnadsåret varit det för influensa
minst utsatta, lärer härmed vara ådagalagdt, likasom att
drygt hvart tredje barn i denna ålder dock öfver hufvud
taget varit sjukt. Huru späda barn, som fått sjukdomen,
angifves 1 allmänhet icke närmare. Det yngsta, hvars ålder
bestämdt omtalas, var mellan 2 och 3 månader och obser¬
verades af. dr. Hogner Prof.iBruZelius. såg ett härn,
som fortfor att dia en influensasjuk amma, kort efter henne
insjukna. ...Äfven .dr vHofsten: m.tft hafva. sett dibåam
sjukna 1). Då det: på grund af iakttagelser, hvarför här
nedan skall utförligt redogöras, synes otvifvelaktigt, att

mycket uppehåll i fria luften åtminstone vintertiden — om
annat kunna vi naturligtvis icke nu yttra oss — ökat dis¬

positionen för influensa, torde det icke vara oberättigadt att
antaga, att späda barns relativa immunitet till stor del har
sin grund just deri, att de denna årstid hållas inne.

För de närmast följande lefnadsåren saknas specifika
uppgifter. Beträffande barn i skolåldern, således från och
med det 7:de året, kan man draga slutsatser af uppgifter,
som erhållits från en del skolor. På nästa sida meddelas
exempelvis några i detta hänseende upplysande data från
Maria folkskola 'samt från statens Normalskola för flickor,
håda i Stockholm, angående högsta antalet i hvarje kurs
eller klass samtidigt under influensa-epidemien för sjukdom
frånvarande elever.

Vi finna häraf, att en rätt stor öfverensstämmelse
råder mellan siffrorna i de särskilda skolafdelningarna. Der
afvikelser förekomma, bero de säkerligen endast på till¬
fälligheter, och vi tro oss på grund af dessa siffror och
andra med dem öfverensstämmande kunna draga den
slutsats, : att individer, tillhörande åldrarne från 7
Bale mismsrstr; rärol olika shvånctmm ottasliga ör
influensa.

Lika litet finna vi i det oss föreliggande materialet
någon anledning att ifrågasätta olika mottaglighet i några
andra åldrar. Om åldern öfver 60 år — och talrika fall

1) Sv. Läkaresällskapets förh. 1890 sid. 52 (Hygiea).