OCR Output

för influensa af det i familjelistorna samlade materialet, så
ställer sig saken på följande sätt:

undersökta deraf sjuka 2 sjuka rv
TNG RO NEIL GET OS org Söka org NR LS OA 6.959 60,0 |
OVAL OIL a SAL ARNaN ed er 1d5,420 9,424 öl i

Någon anmärkningsvärd. skilnad förekommer således icke.
Den ringa, som här visar sig, talar för att qvinkönet skulle
vara i någon mån mera mottagligt än mankönet.

Ålder. I de inkomna läkaremeddelandena finnas ganska
många uppgifter angående mottagligheten för influensa i
olika åldrar. En eller par läkare hafva funnit alla åldrar
lika utsatta, men det stora flertalet yttrar sig samstämmigt |
derhän, att den späda barnaåldern likasom den höga ålder¬
domen åtnjutit en relativ immunitet, ehuru icke heller dessa
åldrar undgått sjukdomen. Samma erfarenhet uttalar sig i
50 skånska läkares af prof. F. Lennmalm sammanfattade
uppgifter. I detta arbete yttras: »Ingen ålder gick alldeles
fri, dock gjordes öfverallt den iakttagelsen, att späda barn i
voro de relativt minst utsatta, och att äfven åldringar ofta |
skonades, ehuru visserligen fall omtalas både hos dibarn och
hos mycket gamla. Den äldsta omnämnda var en 93 års
gumma.»

En sammanställning af familjelistornas fall efter nu
ifrågavarande synpunkt gifver nedanstående resultat, som
bekräftar rigtigheten af de enskildes iakttagelser.

| | Ålder |

| GT I
| 2 ee ön - >

| S S S&S z

| god Ra
| | | | | | =
| TI RGOTSORUOT ber Vis dekvsssdt 45014,9; 17010,014 4,666 1,7170
| Deraf sjuka 2 379 6,162 2;8064 F37

| Procent sjuka 36,21. 59,8) ;O5;8) 0151 62,0] 4:142]