OCR Output

|

,
Od

49

Som sistnämnda fall icke observerats af läkaren sjelf,
utan meddelats honom af ställets egare, torde icke allt för
stor vigt böra dervid fästas. Takttagelsen torde ej heller
vara gjord med för vårt ändamål nödig skärpa.

Af det förhanden varande materialet att döma, är så¬
ledes influensans inkubationstid 1 till 3 dygn.

För bedömandet af mottagligheten för influensa hos
olika kön och åldrar, under skilda lefnadsförhållanden o. sg. v.
torde intet tillförlitligare medel finnas än bearbetning af de
från läkarne inkomna familjelistorna. Dessa upptaga näm¬
ligen icke blott de insjuknade, utan äfven dem, som i
hvarje familj förblifvit friska, och tillåta fördenskull anstäl¬
landet af beräkningar inom ett jemförelsevis mycket stort,
väl undersökt och för ifrågavarande sjukdom måhända i sitt
slag allenastående material. VSådana beräkningar hafva ut¬
förts och lemnat följande resultat.

Sammanlagda antalet personer, för hvilkas helsotillstånd
under influensa-epidemien familjelistorna redogöra, uppgår till
27,008. Af dessa voro 16,383 i lindrigare eller svårare grad
angripna af sjukdomen, således 60,6 9/,. Då listorna för¬
skrifva sig från alla delar af vårt land, kan sistanförda siffra
betraktas som ett medeltal, och vi anse oss berättigade till
det omdömet, att drygt 60 procent af Sveriges hela
befolkning hade influensa under epidemien 1889—90.

Att döma af brefkortsvaren n:r 3, skulle visserligen
stora skiljaktigheter egt rum mellan skilda orter hvad angår
storleken af den angripna delen af befolkningen. Men då
familjelistornas exakta siffror tala ett annat språk, och man
finner, att olika läkare äfven på samma plats ej sällan
kunnat bedöma ställningen så olika, att den ena ansett 15
"yo den andra 75 0/, af dess befolkning angripen, så synas
familjelistorna böra tillerkännas vitsordet. För öfrigt angifver
äfven det öfvervägande flertalet af brefkortsvaren från alla
lanidsändar, att omkring hälften af befolkningen eller mera
varit hemsökt af sjukdomen.

Kön. Lemnas äfven här enskilde iakttagares personliga
intryck å sido och bedömes de båda könens mottaglighet

4