OCR Output

lasarettet d: 7/,, på qvälien; natten till den. ?/;y sjuknade
min 15-årige son i influensa och, så vidt jag vet, var han
den förste influensasjuke i staden och hela trakten». Äfven
här synes inkubationen hafva varit omkring ett dygn. —
Flere studenter från Upsala, der sjukdomen då ej fans,
hvilka medverkade vid en s. k. studentkonsert i Stockholm
den 30 nov. 1889, sjuknade. strax efter hemkomsten till
Upsala i influensa. Beträffande en bland dessa har hans
far, prof. P. Hedenius meddelat följande noggranna data:
»Min son I. H., 21 år gammal, var vid besöket i Stockholm
blott i sällskap med sina studentkamrater från Upsala, satt
dock på operan d. 1/,, helt nära en mängd främmande
personer i samma loge, hemkom d. ÖR kl: -k0,56 format
Upsala :skenbaärt, fullt, frisk,, men ;den:,3/ py Klia 940204, in¬
sjuknade han» uti influensa. Här bör inkubationstiden så¬
ledes vara minst 1, högst 3 dygn. — Dr G. A. Hesselgren
berättar: »Det första sjukdomsfallet vid Hofors var en fru,
som rest in till Gefle till ett par söner, som fått influensa.
Hon kom till Gefle den 11:te och insjuknade vid Hofors den
13 dec.», således efter en inkubationstid af högst 2 dygn. —
I det andra af dr: Eckerboms å sid. :22 anförda fall kan
inkubationen icke heller hafva varit mera än högst 2 dygn.
Likadant var det med: ett af dr Brandberg meddeladt
fall. En. ung , fil... kand... .hemkom d.. 14£/, ; till. Landskrona
från Stockholm, sjuk i influensa, och delade vid hemkomsten
rum med en äldre broder, som den 16/, ; sjuknade. — Från
Kristianstad permitterade artillerister sjuknade 2 å 3 dagar
efter återkomsten från frisk ort till den under tiden smit¬
tade staden (dr H. Gerell). — Slutligen meddelar dr P.
Silfverskiöld: »På egendomen 'Tjolöholm, som ligger på
ett i hafvet utskjutande näs söder om Kungsbacka, ganska
isolerad från umgänge med andra, anordnades af godsets
egare för de underhafvande ett dansgille en lördagsqväll i
mediet af jan. Tillstädes kommo cirka 30 af godsets folk,
bland; hvilket influensa. förut ej visat sig. Af de i:gillet
deltagande sjuknade nästan alla, qvinnorna till största delen
påföljande onsdag, männen i regel en dag senare». Inkuba¬
tionstiden skulle här varit 4—5 dygn.