OCR Output

Variationer i det oändliga skulle naturligtvis ur det
rikhaltiga materialet kunna framplockas. De anförda exemplen
ur noggrant observerade familjer torde emellertid vara för
ändamålet nog.

4. Etiologiska förhållanden.

Att influensan beror på infektion är en sedan länge
afgjord sak, om det också icke ännu lyckats bakteriologernau
att påvisa sjelfva den smittobringande organismen. Skulle
något bevis fordras, vore det helt säkert nog att hänvisa
på farsotens spridningssätt. En sjukdom, som så snabbt
drager fram från ort till ort och som nästan allestädes inom
få veckor angriper öfver hälften af befolkningen, måste på¬
tagligen framkallas af ett sjukdomsämne, som i hög grad
eger förmåga att mångfaldiga sig, således vara lefvande.
Förekomsten vid influensa af ett annat för infektionssjuk¬
domar utmärkande drag, ett tnkubationsstadium, hvarunder
smittämnet i de angripnas organism symptomlöst förökar
sig, är deremot icke så alldeles lätt att ådagalägga. Flere
af. Läkaresällskapets meddelare ifrågasätta befintligheten af
ett slikt stadium, andra tro sig hafva observerat ett sådant,
alla äro eniga om, att inkabationstiden, om den finnes, är
mycket kort. Vanligen uppgifves densamma till I å 2 dygn.
Vi afstå från att återgifva de i mera allmänna ordalag hållna
uttalandena i denna rigtning och anföra endast några iakt¬
tagelser, som genom bestämdheten af de anförda data synas
ega större intresse.

En sådan är följande af dr Aug. Brandt i Norrtelge,
som skrifver: »Den 9 dec., då ännu intet fall af influensa
försports här på orten, reste jag till Stockholm; den 11 på
morgonen hade jag lindriga symptom deraf, hemkom på
qvällen, och redan 24 timmar derefter hade min hustru
våldsamma, typiska symptom, hvarpå under de följande 5
dygnen största delen af min familj äfven insjuknade» —
Lasarettsläkaren dr E. Engdahl, Kalmar, anför: »En tjenste¬
flicka på ångfartyget L. Torstenson hitkom och intogs på