OCR Output

46

26 november och det sista den 28 januari, hvadan sjuk¬

domen behöfde fulla 2 månader för att genomgå hela inrätt¬

ningen. På epidemiens 10 veckor fördela sig fallen sålunda:
Hari, HORTON, sg

Ett dödsfall i pneumoni träffade en vid pass 50 års
man, hvarjemte 2: gossar på resp. 13 och 15 år likaledes
fingo influensapneumoni och en 15-åring pleurit. Dessa lika¬
som hela personalen i öfrigt tillfrisknade.

Hastigare öfvergick epidemien frimurarebarnhuset Kri¬
stineberg på Kungsholmen enligt dr H. W. Hälphers
berättelse, som längre fram skall utförligare omnämnas, eller
på endast 11 dagar. Meddelaren har dock tagit hänsyn
endast till »sängliggande» sjuka, hvadan möjligen lindrigare
fall kommit senare.

Slutligen meddelas några exempel på, huru sjukdomen
gått fram öfver enskilda familjer, på slump uttagna ur fa¬
miljelistorna. I en familj, bestående af: i;

6.-Ppersoner-sjuknader: Brmtespe das80: UOvm.,.:d:, 3, 15 --de0.;
8-och 23 jan. (Groth)

10 » » 10-300 0 a Orr LS
22 2210604 244 ndä0:
a » » Mek 0 BÄRA JGA

Jörel OCh sk6sdec:

4 > » 4.2. de 13,14; 14 och 15 dec;
v » > d » dis 6,+ dec.
i » » gehör te ln BO er Läreb RT.
(v. Hofsten)
8 » » hfrbintsd pure kör
20 dec.
1 ; $önobilben: kn SAR AON
PR TiARs cr ORON ENE
8 » » Bye! kör LORE LISROPAh ELdec.
(Salander)
10 ä ; OF: radade. 220-20003204-B0N 4 BI LÖN
Lö: Lö dd, rd 5rock.A2udec.
10 » » String Oral), FÅD, Sör HÅ, J5,449,

i 19::dec.: 00h,-8; Jans
kö » » tös Hut dör k5dee YSL