OCR Output

friblifna stugorna bodde 2:ne understödstagare om 66 och
72 år. Utom nu uppräknade gamla personer funnos på
godset 4 öfver 60 år, hvilka alla fingo sjukdomen. De sär¬
skilda byggnadernas läge, högt eller sankt o. 8. Vv. synes
icke hafva wutöfvat något inflytande på invånarnes insjuk¬
nande. Visserligen lågo 3 af de friblifna stugorna »på berg
i skogen», »fritt på -en höjd» 0. s. v. och i en annan »på
berg i skogen» liggande stuga sjuknade blott en af 6 in¬
vånare, men å andra sidan angrepos alla 14 inbyggarne i
3 andra »högt belägna» stugor jemte största delen af de i
lågt liggande hus boende.

Ett annat exempel lemnar Almnäs egendom med
underlydande nära Hjo. Likasom Binklinge är äfven Alm¬
näs upptaget i den tabellariska redogörelsen sid. 36. Egen¬
domens folkmängd var 695, hvaraf 459 = 66 ?', sjuknade.
På olika åldersgrupper fördela sig de sjuke och friske så¬
lunda

under1iår 1—10år 11—20år 21—40år 41—60år öfver60 år
insjuknade 4 30 96 147 89 43
öjBjukgA 2 10 51 46 43 46 40
Sjukprosbnt402000 TT BN ras je a MT ryser 5201.

Lägenheternas antal var 59 och hushållens vida större.
Såsom är att vänta, drog sjukdomen här längre ut på tiden
än på det till utsträckningen mindre Binklinge. Första
fallen inträffade i mediet af dec., kulminationen inföll under
veckan, som slutade den 11, och sista fallen antecknades
efter mediet af februari. Epidemien pågick således fulla 2
månader (se tabellen).

Såsom exempel på en husepidemi anföra vi dr J. F.
Svedbergs redogörelse för influensan inom döfstumme¬
institutet vid Manilla å kungl. Djurgården invid Stock¬
hoim. Personalen derstädes utgjordes af 214 individer, hvar¬
Af 3 sunder' ett år, 45 mellan 1—10 år, 106 meDan. 11—
20 år, 43 mellan 21—40 år, 12 mellan 41-—-60 år och D
öfver 60 är. Af dessa sjuknade uti influensa 144 eller
67,3 01,, fördelade på ofvannämnda åldersklasser med resp.
21821: 66,138,' IT boch 05 fall Första fallet inträffade den