OCR Output

44

tet, och först härefter (i andra veckan af januari) blef
farsoten allmän utöfver distriktet. Den fortfor sedermera
under sista hälften af jan., inuti februari och slutade inemot
medlet af denna månad. Sålunda kan jag konstatera, att
farsoten började med enstaka och spridda fall, att den der¬
efter "uppträdde som epidemier, inskränkta till vissa byar,
herrgårdar, bruk o. d. och att den först derefter blef allmän.
Det låg således en viss tidrymd mellan de första sjukdoms¬
fallen och sjukdomsfallens uppträdande i massa inom min¬
dre, begränsade områden, och sedermera en viss tidrymd här¬
emellan och sjukdomsfallens massvisa uppträdande öfver hela
socknar och distriktet i dess helhet, och följaktligen, att det
egentligen ej var plötsligt och på en gång som farsoten ut¬
bredde sig öfver distriktet. Vidare kan jag konstatera far¬
sotens utgångspunkt och de första sjukdomshärdarne på lan¬
det, men längre än hit kan jag ej följa successionen i far¬
sotens utbredning, emedan sjukdomsfall i massor samtidigt
inträffade på många olika ställen.

Några exempel på influensans spridning på enskilda
gårdar eller i större hus torde ej heller sakna intresse.

Ett sådant har dr Granberg i Nyköping imsändt, ut¬
görande en af landtbrukaren K. A. Högström uppsatt de¬
taljerad redogörelse för sjukdomen bland folket på Bink¬
linge egendom i Vrena s:n, Södermanland. Ur denna, som
är för vidlyftig att i sin helhet intagas, meddelas, att utaf
gårdens af 116 individer bestående, i 19 skilda hus boende
personal insjuknade 91 eller 78 9,. Det första fallet den
12] synes "vara mycket osäkert. Det andra /var en
dräng, som efter att d. 14] > hafva besökt Nyköping, der
sjukdomen redan gick, sjuknade d. reg Derpå sjuk¬
Hade ”d.. 211, —F0GL22 personeraf hvilket bodde i samma
hus som bemälde dräng och 14 i 3me längre från hufvud¬

gården liggande stugor; de återstående 4 bodde i skilda
7| vå

byggnader. Under tiden 310 — hh angrepos 57 personer

63 I af hela antalet insjuknade. De återstående 10
sjuknaderd, fr Den sist insjuknade angreps således
40 dagar efter den förste. Af godsets hus och stugor hem¬
söktes alla utom 4, hvaraf 2 hade hvardera 3 och 2 hvar¬
dera 2 invånare. De senare voro tvenne hjonelag om resp.
61 och 65 samt 69 och 71 års ålder. <F-en af-de-andra