OCR Output

strikt angrepos enligt dr M. S. Glas' noggranna redogörelse

53

nya ställen i skilda delar af det dock knappast mera än 3
mil långa och 2 mil breda området f. o. m. början af dec.
till den 20 februari. Dr Glas” framställning af epidemiens
gång. öfver hans distrikt är synnerligen upplysande och med¬
deias här jemte åtföljande karta såsom ett typiskt exempel
på influensans dne i ett landtdistrikt.

Det första influensafallet i mitt distrikt inträffade, så vidt
jag vet, den ?|,., på ett temligen enstaka liggande ställe
(Limnäs) invid sjöstranden. Husbonden (fabrikant) hade åter¬
kommit från en affärsresa till Stockholm d. 1/,, och var
illamående. Dagen derefter sjuknar hustrun enligt uppgift
från henne sjelf. Först 3 : sd veckor derefter synas de första
fallen visat sig i den da närmast omgifvande trakten. —
I allmänhet uppträdde sjukdomen först i södra delen af di¬
striktet omkring och utefter jernvägen (d. 7—17 dec.). Der¬
efter visade den sig i de på något afstånd liggande bruken
ock herrgårdarnes(& fs Fp Sist uppträdde den:ivde
aflägset i skogen liggande kolartorpen, der färska fall före¬
kommo ännu den 201, Ett undantag gör Rockhammars bruk,
som ligger litet afsides, men der Sus ORSA det oaktadt upp¬
trädde den 9,,. En af bokhållarne hemkom den Pl TRE
Stockholm och var sjuk. "Den Tia insjuknade 2 personer,
som lågo på samma vindsvåning i förvaltargården, som den
hemkomne. Men sjukdomen började först att sprida sig da¬
gen före julafton bland den ganska talrika arbetarbefolknin¬
gen, och först den >, inträffade tätt efter hvarandra nya fall
1 förvaltargården.

Vid Frövi station — en liflig Jernvägsknut — synes
sjukdomen uppträdt ganska sar (d. ?1,.), i Linde stad den
11, och i Kopparbergs lifliga och folkrika kyrkoby omkring
den: tår Således.-har sjäkdormen visat sig först i central¬
punkterna och sedermera i periferien.

I samma rigtning redogör dr M. Malmberg för sjuk¬
domens uppträdande inom Jönköpings provinsialläkaredistrikt.
Han yttrar:

Sjukdomen visade sig härstädes först i Jönköping, s snart
derefter inträffade enstaka sjukdomsfall i 2:ne byar på
Hört (0. ad -OGH RO OC Sd efteråt (första veckan är
nuari) uppträdde sjukdomsf: ullen i massa i dessa båda der
och samtidigt härmed på många andra ställen inom distrik¬