OCR Output

ord, uppgifterna äro så obestämda och sins emellan skilj¬
aktiga, att de ej kunnat läggas till grund för en öfversigt,
som vore förtjent att ställas vid sidan af de ur familje¬
listorna framgångna exakta siffrorna. Då dessa senare fin¬
nas, tro vi oss derför kunna här utelemna brefkortsvarens
anvisningar.

Innan vi öfvergå till en mera detaljerad skildring af ort¬
epidemier, erinra vi, att, såsom förestående tabellariska fram¬
ställning visar, influensan herskade epidemiskt i Sve¬
rige i dess helhet från början af december till slu¬
tet af februari, således under nära 3 månader. På
de särskilda orterna varade epidemien som regel kortare tid.
Spridda fall fortforo ännu flere månader att visa sig på
nästan alla håll. Huruvida dessa äro att anse som nya
eller recidiverande fall är svårt att afgöra. Enligt den sjuk¬
lighetsstatistik, som från hela landet meddelas af tidskriften
Eira, skulle ännu, då detta skrifves (i slutet af sommaren
1590), influensan gå på några ställen. Sagda statistik upp¬
tager för december 1889 tillsammans 6,887 fall och för
1890 i januari 4,262, februari 3,782, mars 008 "april: dad,
maj 104, juni 32 och juli 27. De sista siffrorna härleda
sig hufvudsakligen från Örebro, Dannemora och Ekeberga,
från hvilket sistnämnda distrikt i juli inberättades 11 m¬
fluensafall »under spinalmeningitform».

Influensans epidemiska uppträdande i enskilda samhäl¬
len eller distrikt har under sjukdomens gång öfver Sverige
allestädes artat sig på hufvudsakligen samma sätt. Ofvan¬
stående tabellariska sammanställning af ortepidemierna visar
detta till fyllest. Öfverallt samma typ! Efter några en¬
staka fall under loppet af en eller annan vecka, kommer en
vecka med så många fall, att epidemien måste anses bör¬
jad. Stegringen sker derpå med oerhörd fart, så att epide¬
mien redan under den derpå följande veckan eller åtmin¬
stone under den nästa har nått sin höjdpunkt för att seder¬
mera i något långsammare rytm aftaga. Nedgåendet, i bör¬
jan hastigare, sedan saktare, har i allmänhet varat 6 3 8
veckor, stundom kortare, stundom längre tid och slutat med